Alhoewel het 1/10de ouderschapsverlof al maanden geleden met veel tromgeroffel aangekondigd werd, kon een werknemer tot op heden niet opteren voor deze vorm. Er moesten immers nog heel wat koninklijke besluiten die het recht regelen op ouderschapsverlof en onderbrekingsuitkeringen worden aangepast.

Met de publicatie van het KB van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven, komt een antwoord op de openstaande vragen.

Opnamemodaliteiten
Een werknemer kan gedurende een periode van 40 maanden 1/10de ouderschapsverlof opnemen indien hij voltijds tewerkgesteld is en indien de werkgever hiermee akkoord gaat.

Indien u als werkgever niet akkoord gaat met de opname 1/10de ouderschapsverlof, dient u deze weigering schriftelijk mee te delen aan de werknemer, binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving van de werknemer.

De periode van 40 maanden kan worden opgesplitst in periodes van 10 maanden of een veelvoud hiervan.

Indien er een wijziging is van de opnamevorm, moet men rekening houden dat één maand schorsing van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan twee maanden halftijdse verderzetting van de arbeidsprestaties, aan vijf maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde en aan tien maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één tiende.

Aanvraagprocedure
De werknemer moet een schriftelijke aanvraag tot opname ouderschapsverlof minstens 2 maanden en hoogstens 3 maanden voor gewenste begindatum ouderschapsverlof indienen bij de werkgever. Deze termijn kan in onderling akkoord ingekort worden.

Deze kennisgeving kan gebeuren per aangetekend schrijven of door overhandiging van de aanvraag waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever.

De begin- en einddatum van het ouderschapsverlof moeten vermeld worden.

Inwerkingtreding
Het 1/10 de ouderschapsverlof is mogelijk voor de schriftelijke kennisgevingen die de werknemer bij zijn werkgever indient vanaf 1 juni 2019.

Bron: Koninklijk besluit 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven, BS 21 mei 2019.

Info en bron Easypay Group Overpelt: Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt

Telefoon: 011 53 18 38