Balen, Lommel, Mol en IOK hebben een principieel akkoord bereikt over de ontsluiting van industriezone Driehoek in Balen via het Kristalpark (Lommel) en niet langer via de dorpskern van Wezel. Alle betrokken partijen reageren positief op het compromisvoorstel dat het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) uitwerkte. Het akkoord kwam tot stand dankzij de bemiddeling van provinciegouverneurs Cathy Berx (Antwerpen) en Herman Reynders (Limburg). Het akkoord houdt concreet in de dorpskern van Wezel op korte termijn ontlast wordt van zwaar vervoer van en naar de industriezone en Nyrstar.
Onder leiding van de twee provinciegouverneurs zaten de burgemeesters van Balen, Lommel en Mol de afgelopen maanden regelmatig samen. Ook intercommunale IOK was bij deze gesprekken aanwezig. VLAIO duidde een neutrale externe bemiddelaar aan om de gesprekken te begeleiden.
De gesprekken verliepen in een constructieve sfeer. Al snel erkenden alle partijen dat er een oplossing moet komen voor de situatie waarbij een fysieke barrière de ontsluiting van industriezone Driehoek en Nyrstar verhindert via de bestaande infrastructuur van het Kristalpark.
Unieke kans
De werkzaamheden die de afgelopen maanden plaatsvonden aan de brug van Nyrstar, bood de onderhandelaars een unieke kans om de verkeersstromen te onderzoeken wanneer de ontsluiting definitief zou verlopen via het Kristalpark.
Financiële vergoeding
Het voorstel dat door alle partijen principieel wordt aanvaard, omvat een financiële vergoeding voor de door Kristalpark gedragen kosten van de reeds aangelegde weginfrastructuur en het verlies aan industriegrond. Balen, Mol en IOK tonen zich bereid om elk een derde van dit bedrag te betalen. IOK neemt in de nabije toekomst de aanleg van de nog ontbrekende weginfrastructuur tussen Kristalpark en Driehoek op zich.
Dit akkoord bevat enkele belangrijke randvoorwaarden. Door de ontsluiting mag er allereerst geen ongewenst sluipverkeer ontstaan in de omgeving. Alle betrokken partijen streven naar meer uniformiteit omtrent de uitbating van de bedrijventerreinen in deze buurt. Ze zullen stappen ondernemen zodat het woon-werkverkeer (auto en fiets) ook in de toekomst kan blijven gebruik maken van de iconische Nyrstar-brug, alsook een vrije doorvaart op het kanaal van Beverlo.
Tenslotte zullen de partijen met vereende krachten bij de hogere overheid pleiten voor een vlotte doorstroming op de N71.
Formeel bekrachtigen
Nu er een principieel akkoord is bereikt, kunnen alle betrokken partijen dit de komende weken ter bekrachtiging voorleggen aan de formele bestuursorganen. Nadien volgt de realisatie van een volwaardige verbinding tussen de twee bedrijventerreinen.