Het federaal administratief openbaar ambt
De federale ambtenaren zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, die een bezoldiging hebben ontvangen tijdens de referentieperiode van 1 januari tot 30 september, krijgen in december een eindejaarstoelage uitbetaald.

De Omzendbrief nr. 667 voorziet de bedragen van de eindejaarstoelage voor 2018.

Het vast gedeelte bedraagt 744,85 EUR voor 2018.
Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, voor 2018 is dit 395,0223 EUR.

Het eerste gedeelte varieert met de jaarlijkse bezoldiging en bedraagt 2,5 % van de jaarlijkse geïndexeerde bruto bezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar. Bij de berekening van het wijzigbaar gedeelte wordt rekening gehouden met de haard- en standplaatstoelage, het weddecomplement bij vrijwillige vierdagenweek en de premie voor competentieontwikkeling.

Het tweede gedeelte varieert met de maandelijkse bezoldiging en bedraagt 7 % van de bruto maandwedde van de maand oktober.
Bij de berekening wordt enkel rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage. Er zijn twee correcties:
het wordt opgetrokken tot 172,3115 EUR (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag;
het wordt beperkt tot 344,6231 EUR (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.
Andere overheden
De Omzendbrief nr. 668 is van toepassing op de andere besturen en diensten die een eindejaarstoelage toekennen op basis van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt.

Het variabel gedeelte bedraagt 2,5 % van de jaarlijkse geïndexeerde bruto bezoldiging die tot grondslag dient voor de berekening van de bezoldiging voor de maand oktober.

Het forfaitair gedeelte bedraagt 381,3505 EUR voor 2018.

Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, voor 2018 bedraagt dit 31,5228 EUR.
Bron en info: Easpay Group Louis Pasteurstraat 17 A te 3920 Lommel

Diensten op dit adres:
  • Sociaal secretariaat
    Tel.: +32(0)11 53 18 38
    Fax: +32(0)11 60 67 97
    Email:[email protected]
DELEN
Vorig artikelAdvertentie – Outside-In
Volgend artikelOpen-molendag