Vlaanderen besliste enige tijd geleden om de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen die in voege zijn sinds 1 juli 2016, beperkt bij te sturen.
De vooropgestelde wijzigingen traden in werking op 1 januari 2019 maar de publicatie van de wetgeving liet enige tijd op zich wachten.
Enkele van de wijzigingen, voor meer verwijzen naar info Easypay Group.

Verhoging RSZ-vermindering voor alle oudere niet-werkende werkzoekenden
Voorwaarden RSZ-vermindering oudere niet-werkende werkzoekenden
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om het recht op de RSZ-vermindering te openen:
• Tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest.
• Minstens 55 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal van indiensttreding.
• Behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering (= private profitsector).
• Minstens 1 werkdag voor de maand van indiensttreding geregistreerd zijn als niet-werkende werkzoekende in mijn loopbaan bij VDAB.
• De maximale refertekwartaalloongrens van 13.945 EUR in het 1ste/2de en 3de kwartaal en van 18.545 EUR in het 4de kwartaal niet overschreden hebben.
Voor uitzendkrachten geldt de maximale kwartaalloongrens van 13.945 EUR in 2019. Vanaf 2020 geldt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar steeds de verhoogde loongrens van 18.545 EUR.
• Gedurende de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indiensttreding niet tewerkgesteld zijn bij dezelfde werkgever; dit gaat m.a.w. over nieuwe aanwervingen.
• Oudere werknemers die in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties geleverd hebben, hebben geen recht op de doelgroepvermindering.Bovenvermelde uitsluiting voor het recht op de doelgroepvermindering geldt niet indien er sprake is van:

1. Schorsing van de arbeidsovereenkomst door een schorsingsgrond vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (zoals ziekte en ongeval);
2. Volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet;
3. Volledige onderbreking in het kader van thematisch verlof;
4. Vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.

Bedrag RSZ-vermindering
Vanaf 1 januari 2019 zal men voor de oudere niet-werkende werkzoekende een vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen genieten gedurende het kwartaal van indienstname en de zeven daaropvolgende kwartalen.
Indien u een RSZ-vermindering aangevraagd heeft en deze toegekend is voor een aanwerving voor 1 januari 2019, kan u voor de resterende kwartalen ook genieten van de vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen.

Optrekken RSZ-forfait voor oudere zittende werknemers die minimaal 60 jaar zijn op laatste dag van kwartaal
Voorwaarden RSZ-vermindering oudere zittende werknemer…………

Bron en meer info : Sociaal secretariaat – Easypay Group Overpelt
Adres: Industrielaan 16, 3900 Overpelt, België
Telefoon: +32 11 53 18 38