De stad Lommel heeft haar nieuwe klimaatactieplan klaar. Het plan wordt dinsdag ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. “De doelstellingen zijn ambitieus en zijn concreet vertaald in 121 maatregelen, verspreid over de verschillende domeinen,” zegt schepen van milieu en klimaat Joris Mertens. “De focus ligt op een doorgedreven CO2-reductie en op het aanpakken van de effecten van de klimaatverandering.”
In 2017 ondertekende de stad Lommel samen met bijna alle Limburgse gemeenten het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. “Het engagement verbonden aan deze ondertekening is een CO2-reductie van minstens 40% ten opzichte van 2011 en de veerkracht van de stad verhogen,” zegt burgemeester Bob Nijs. “Door
in te zetten op deze ambitie wil Lommel verder uitgroeien tot een klimaatbestendige stad, waar het aangenaam isom te wonen en te leven.”

Nieuwe woonvormen stimuleren
De opbouw van het opgemaakte klimaatactieplan is tweeledig. Enerzijds zet Lommel in op klimaatmitigatie, of het tegengaan of beperken van klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot. “Dat doen we onder andere met maatregelen die duurzaam bouwen en verbouwen stimuleren,” legt schepen Mertens uit. “Zo komt er een subsidie voor socio-culturele infrastructuur voor investeringen in functie van duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Via het subsidiereglement jeugd voorzien we in een extra toelage voor investeringen in duurzaamheid. Daarnaast zetten we verder in op het stimuleren en mogelijk maken van nieuwe woonvormen, denk aan kangoeroewonen, cohousing en zorgwonen in mobiele units.
Woonprojecten met collectieve voorzieningen, zoals een fietsenstalling, speelruimtes en collectief groen, willen we maximaal promoten.”
“We werken verder aan de inrichting van mobipunten. Dat zijn herkenbare plekken in de stad met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden. We willen meer mensen op de fiets en voorzien op termijn in nog betere, kwalitatieve en veilige fietsverbindingen. De lokale productie van hernieuwbare energie – waarin Lommel nog altijd 1 van de koplopers is – willen we bevorderen en ondersteunen. De ontwikkeling van warmtenetten en diepe geothermie wordt verder onderzocht,” vult de burgemeester aan.

Meer groen en minder beton
Daarnaast zet de stad in op klimaatadaptatie door maatregelen te nemen met betrekking tot duurzaam waterbeheer, vergroening binnen en buiten de kern en aanleg van “Kleine wildernissen”. “We willen meer groen en minder beton. We stimuleren biodiversiteit en zetten in op bebossing,” benadrukt Joris Mertens.
Voor de realisatie van al deze klimaatmaatregelen voorziet de stad in de periode 2020-2025 een budget van 6,5 miljoen euro. De totale uitstoot ligt voor de stad Lommel momenteel 11,9% lager dan in 2011. Dit betekent dat de acties opgenomen in het eerste klimaatplan van de stad hun vruchten al afwerpen. De volgende jaren zal deze dalende trend zich moeten verderzetten en zullen de doorgedreven klimaatacties uit het nieuw actieplan nodig zijn om een aanhoudende daling van de emissies te bekomen. Lommel is alvast goed op weg is als je weet dat de uitstoot in Limburg daalde met 7,1% en in Vlaanderen met 2,6%.