Het stadsbestuur van Lommel organiseert een openbaar onderzoek inzake de beslissing van de gemeenteraad dd. 26/11/2019 tot voorlopige vaststelling van de rooilijnplannen met nr. 110257 RL-1 en nr. 110257 RL-2 betreffende het project aanleg rondweg van de Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan.

Te starten ter hoogte van de Kapelstraat tot aan de Norbert Neeckxlaan, alsmede inzake de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Lommel dd. 26 november 2019 tot voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit m.b.t. de onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de stad Lommel voor de realisatie van de rondweg volgens de plannen nr.
110257 INN-1 en nr. 110257 INN –2.

Bovenvernoemde beslissingen, plannen en ontwerpen en de daarbij horende stukken liggen ter inzage van het publiek bij de Dienst Planning en Mobiliteit in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel. De dienst is alle werkdagen van 9 tot 12 uur open en op afspraak.

Het desbetreffende openbaar onderzoek zal aanvangen op 3/02/2020 en wordt
gesloten op 3/03/2020.

Bezwaren of opmerkingen kunnen gedurende deze periode digitaal worden ingediend via www.lommel.be/openbaaronderzoek of schriftelijk en onder gesloten omslag tegen ontvangstbewijs worden ingediend ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen bij de balie in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel.