Met de versoepeling van de cumulatieregeling in de pensioenregeling van de werknemers inzake toegelaten beroepsinkomsten voor rechthebbenden jonger dan 65 jaar met kinderlast die uitsluitend één of meerdere overlevingspensioenen genieten, beoogt men een gedeeltelijke oplossing te bieden aan de schaarste op de arbeidsmarkt.

Daarnaast heeft de versoepeling een positief effect op de rechthebbende op het overlevingspensioen.

Lees verder en ontdek het volledige plaatje.

Onbeperkt bijverdienen

Een gepensioneerde mag onbeperkt bijverdienen naast diens pensioen:

 • Vanaf 1 januari van het jaar waarin de gepensioneerde de leeftijd van 65 bereikt.
 • Wanneer die persoon 45 jaar beroepsloopbaan kan bewijzen op het moment dat het rustpensioen in werking treedt.

Opgelet: de gepensioneerde van 65 jaar van wie de echtgenoot een gezinspensioen geniet, moet zich wel nog beperken tot onderstaande bedragen. Immers, een gezinspensioen (75%) ligt hoger dan een pensioen als alleenstaande (60%) en geldt enkel wanneer de echtgeno(o)t(e) slechts een beperkt inkomen geniet.

Grensbedragen

Principe

De volgende bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023:

Grensbedrag voor activiteit als Kinder-last Gepensioneerde is jonger dan de normale pensioenleeftijd Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar en heeft enkel overlevingspensioen Gepensioneerde heeft de normale pensioenleeftijd bereikt (en echtg. heeft gezinspensioen) Gepensioneerde is 65 jaar of heeft loopbaan van 45 jaar of meer
Werknemer, ambtenaar of mandaat Neen

 

9.236,00 EUR 21.505,00 EUR 26.678,00 EUR Geen beperking
Ja

 

13.854,00 EUR 32.257,00 EUR (i.g.v. 1 kind ten laste) 32.451,00 EUR Geen beperking
Zelfstandige (of mix werknemer – zelfstandige) Neen

 

7.389,00 EUR 17.204,00 EUR 21.342,00 EUR Geen beperking
Ja 11.083,00 EUR 25.806,00 EUR (i.g.v. 1 kind ten laste) 25.960,00 EUR Geen beperking

Deze grensbedragen worden elk jaar geïndexeerd.

In een kalenderjaar waarin verschillende grensbedragen van toepassing zijn, wordt enkel rekening gehouden met het hoogste grensbedrag. Hierop bestaat één uitzondering, met name in het jaar waarin men 65 wordt.

Opgelet: in het eerste jaar van het pensioen moeten de maximumbedragen zoals hierboven vermeld, geprorateerd worden. Bijvoorbeeld: een werknemer gaat op pensioen op 01/05 van het jaar. In dat geval moet het grensbedrag geprorateerd worden met 8/12.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de toegelaten cumul voor de begunstigde van een overlevingspensioen die één of meerdere kinderen ten laste heeft, uitgebreid als volgt:

 • In geval van een loontrekkende activiteit of activiteit in de openbare sector:
  • Er is één kind ten laste: verhoging met 10.752 EUR;
  • Er zijn meerdere kinderen ten laste: verhoging met 10.752 EUR voor het eerste kind + 5.376 EUR per bijkomend kind ten laste;
 • In geval van een zelfstandige activiteit:
  • Er is één kind ten laste: verhoging met 8.602 EUR;
  • Er zijn meerdere kinderen ten laste: verhoging met 8.602 EUR voor het eerste kind + 4.301 EUR per bijkomend kind ten laste.

Sanctie bij overschrijding?

Indien u meer verdient dan toegelaten, dan zal het pensioen verminderd worden met het percentage van de overschrijding.

Bron: Easypay Group Pelt
Telefoon:  011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com

Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgium