De hoge vlucht van het telewerken leidde onder meer tot een verdere vervaging van het onderscheid werk-privé. De Arbeidsdeal wenst daarom het bestaand wetgevend kader m.b.t. het recht op deconnectie te versterken.

Huidig wetgevend kader

Met de Relancewet van 26 maart 2018 werden werkgevers en werknemers reeds attent gemaakt op de risico’s van de continu online beschikbaarheid van de werknemer.

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moet op regelmatige tijdstippen, en telkens wanneer de werknemersvertegenwoordigers in het Comité erom verzoeken, een overleg houden over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Op basis daarvan kan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen.

De eventuele afspraken die voortvloeien uit dit overleg, kunnen opgenomen worden in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Toekomstig wetgevend kader

Werkgevers die minstens 20 werknemers tewerkstellen moeten verplicht afspraken maken m.b.t. het recht op deconnectie tijdens de vrije tijd van de werknemer.

Deze afspraken hebben minstens betrekking op:

  • De praktische modaliteiten voor de toepassing van het recht om niet bereikbaar te zijn buiten het geldend uurrooster;
  • Richtlijnen voor gebruik van digitale hulpmiddelen zodanig dat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven;
  • Vormings-en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden m.b.t. het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Deze afspraken moeten uiterlijk op 1 januari 2023 opgenomen worden in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement waarbij de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden.

De collectieve arbeidsovereenkomst moet neergelegd worden op de griffie van de FOD WASO.

Let wel: indien er binnen het bevoegd paritair comité of in de NAR een cao afgesloten wordt die algemeen verbindend verklaard wordt door de koning, gelden de hierboven vermelde verplichtingen/modaliteiten op het vlak van deconnectie niet meer. De cao moet uiteraard wel alle verplichte vermeldingen bevatten.

Deze maatregel zal geëvalueerd worden binnen de twee jaar na de inwerkingtreding van de maatregel.

Let wel: bovenvermelde wijzigingen zijn op heden nog niet gepubliceerd en bijgevolg aan wijzigingen onderhevig.

Bron en info: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38