Omwille van ziekte en quarantaine kampt onder meer de zorgsector en het onderwijs met aanzienlijke personeelstekorten.

Om de continuïteit van de dienstverlening en de vlotte arbeidsorganisatie te vrijwaren, worden een aantal maatregelen voorzien om tijdelijk meer arbeidskrachten in deze sectoren tewerk te stellen.

Toepassingsgebied

De maatregelen zijn van toepassing op het onderwijs en de zorgsector.
Onder de zorgsector wordt begrepen de private en openbare diensten en organisaties voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intra-familiaal geweld.

Voor de private sector zijn dit de diensten of organisaties die behoren tot de hieronder vermelde PC’s:

  • PC 318 – paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
  • PC 319 – paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;
  • PC 330 – paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;
  • PC 331 – paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
  • PC 332 – paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;
  • PC 322 – paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde PC’s.

Wat de openbare zorgsector betreft vallen de openbare instellingen en diensten met de volgende NACE-codes onder het toepassingsgebied: 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.

Onder de zorgsector vallen ook:

  • De private en openbare instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
  • De private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

Maatregelen

Mogelijkheid afsluiten opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn

Het afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een werknemer die in tijdelijke werkloosheid is, geeft geen aanleiding tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De arbeidsovereenkomst van bepaalde duur moeten een minimale duur van 7 dagen hebben. Bovendien moet deze afgesloten zijn met een andere werkgever dan de werkgever waarbij de werknemer in tijdelijke werkloosheid is.

De werknemer heeft de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder opzegging te beëindigen.

Soepelere terbeschikkingstelling van werknemer aan gebruikers uit zorgsector en onderwijs

Een werkgever kan naast zijn gewone activiteit(en), gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022, bepaalde vaste werknemers ter beschikking stellen van een gebruiker die onder het toepassingsgebied van deze maatregel valt. De vaste werknemer moet in dienst zijn bij betrokken werkgever voor 1 oktober 2021.

De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling moeten vastgelegd zijn in een geschrift ondertekend door de werkgever, gebruiker en werknemer. Dit geschrift moet opgesteld zijn voor het begin van de terbeschikkingstelling.

De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer blijft gelden tijdens de periode van terbeschikkingstelling.
De gebruiker is evenwel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, de lonen, de vergoedingen en de voordelen die daaruit volgen.

De lonen, vergoedingen en voordelen mogen niet lager zijn dan deze van de werknemers die dezelfde functie in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.

Tijdens de periode van terbeschikkingstelling is de gebruiker verantwoordelijk voor bepalingen van de wetgeving inzake reglementering en bescherming van de arbeid die gelden op de plaats van het werk, cf. artikel 19 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

Tijdelijke werkhervatting door werknemer in tijdskrediet, loopbaanonderbreking

a) bij eigen werkgever

Een werknemer die tewerkgesteld is bij een werkgever in de zorgsector, het onderwijs en instellingen, de centra voor contactopsporing en vaccinatiecentra, kan met zijn werkgever overeenkomen om de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen.

Na afloop van de tijdelijke schorsing wordt de oorspronkelijke onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet voor de resterende duur.

De werknemer heeft geen recht op een uitkering van de RVA tijdens de periode van schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties. De werknemer moet de RVA schriftelijk op de hoogte brengen van de tijdelijke schorsing.

De tijdelijke schorsing loopt tot maximaal 31 maart 2022.

b) bij een andere werkgever

De werknemer die zijn tijdskrediet, loopbaanonderbreking schorst om het werk tijdelijk te hervatten bij een andere werkgever in de zorgsector, het onderwijs en instellingen, de centra voor contactopsporing en vaccinatiecentra, behoudt een gedeelte van de uitkering van de RVA.

Er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst afgesloten worden met de andere werkgever met een uiterlijke einddatum van 31 maart 2022.

De werknemer moet de RVA op de hoogte brengen van elke nieuwe tewerkstelling.

SWT’er of bruggepensioneerde hervat tijdelijk het werk

De SWT’er of bruggepensioneerde die tijdelijk het werk hervat, behoudt een gedeelte van de werkloosheidsuitkering.

Dit geldt ook bij werkhervatting bij de werkgever die debiteur is van de aanvullende vergoeding in het kader van SWT.

Asielzoekers met een legale verblijfstitel kunnen onmiddellijk aan de slag, tijdelijke uitzondering op wachtperiode van vier maanden

Om hierop beroep te kunnen doen moet het verzoek uiterlijk op 31 december 2021 geregistreerd zijn en moeten ze tewerkgesteld zijn bij een werkgever uit de zorgsector, het onderwijs, en instellingen, de centra voor contactopsporing en vaccinatiecentra.

Neutralisering uren studentenarbeid in zorgsector en onderwijs tijdens eerste kwartaal van 2022

De uren studentenarbeid die gepresteerd worden in de zorgsector, het onderwijs en instellingen, de centra voor contactopsporing en vaccinatiecentra tijdens het eerste kwartaal van 2022 worden niet aangerekend op het contingent van 475 uren.

Dit geldt ook voor de als uitzendkracht gepresteerde uren bij gebruikers die behoren tot de zorgsector en het onderwijs tijdens het eerste kwartaal van 2022.

Procedure

De werkgever die gebruik maakt van deze maatregelen moet de ondernemingsraad, bij ontstentenis het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging, informeren. De bespreking moet geagendeerd worden op de eerstvolgende vergadering volgend op het eerste gebruik.

De bespreking binnen het betrokken inspraakorgaan wordt verder maandelijks geagendeerd, zolang het gebruik aanhoudt, en een laatste keer op de vergadering volgend op het einde van het gebruik.

Duur maatregelen

De hierboven vermelde maatregelen zouden toegepast kunnen worden vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022.
Let wel: bovenvermelde wijziging is nog niet gepubliceerd en is derhalve nog aan wijzigingen onderhevig.
Bron en info: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38