Op vrijdag 8 januari 2021 kwam het Overlegcomité nogmaals samen om de coronasituatie te bespreken. Omdat het op heden nog niet mogelijk is om de eventuele impact van de terugkerende reizigers en de feestdagen op de coronapandemie vast te stellen, werden de bestaande maatregelen grotendeels verlengd tot 1 maart 2021.

Momenteel is het nog koffiedik kijken of er op het Overlegcomité van 22 januari 2021 een aantal versoepelingen vooropgesteld zullen worden.

Hieronder staan we stil bij de belangrijkste maatregelen.

Telewerk blijft verplicht!

Telewerk is nog steeds verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van:

 • De aard van de functie;
 • Of de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening.

Sinds januari 2021 voeren de sociale inspectiediensten de controles op de naleving hiervan op.
Bovendien kondigde het Overlegcomité meer controles aan op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten.

Indien de werknemer niet kan telewerken, moet de werkgever een attest bezorgen dat aantoont dat de werknemer niet kan telewerken.

Verplichting tot bijhouden register indien werknemer of zelfstandige die in buitenland verblijft of woont uitgebreid!

De verzamelplicht die gold voor werkgevers die actief zijn in bepaalde sectoren en die een beroep doen op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland verblijft of woont, werd uitgebreid tot alle sectoren. Hierdoor moet u indien u als werkgever of als zelfstandige, persoon met een vrij beroep, … rechtstreeks of via onderaanneming een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige, vanaf 12 januari 2021 steeds bepaalde gegevens inzamelen en bijhouden.

Let wel: deze verplichting speelt niet indien een natuurlijke persoon beroep doet op iemand voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden met een persoonlijk doel. Ook bij beroep op grensarbeiders of indien het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt, moet u geen dergelijk register bijhouden.

U houdt een register bij vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. Hierin vermeldt u:

 • bepaalde identificatiegegevens:
  • de naam en voornamen;
  • de geboortedatum;
  • het rijksregisternummer of bisnummer;
 • de verblijfplaats tijdens de werkzaamheden in België;
 • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
 • indien van toepassing: de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Deze lijst houdt u ter beschikking van de diensten die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het virus en diegene die toezien of de opgelegde maatregelen worden nageleefd.

De overgemaakte gegevens mogen enkel gebruikt worden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. De gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

Controle op correct invullen Passenger Locator Form uitgebreid!

Daarnaast moet u als werkgever of gebruiker nagaan of het Passenger Locator Form correct werd ingevuld door de buitenlandse arbeidskrachten, vóór de aanvang van het werk in België.

Vanaf 12 januari 2021 is deze verplichting niet meer beperkt tot de bouwsector, de schoonmaaksector, de land- en tuinbouwsector en de vleesverwerking, maar geldt deze voor alle sectoren.

Deze verplichting speelt niet indien u een natuurlijke persoon bent die beroep doet op iemand voor het uitvoeren van werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden.

Verplichte negatieve coronatest indien werknemer of zelfstandige in het buitenland woont of verblijft!

De in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige die door een werkgever of een gebruiker tijdelijk wordt ingezet om werkzaamheden in België uit te voeren, moet bovendien het bewijs kunnen leveren van een negatief resultaat van een test die werd afgenomen ten vroegste 72 uur voor de aanvang van zijn werkzaamheden of activiteit in België, wanneer hij langer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied blijft.

Rijscholen openen weer

Rijopleidingen en rijexamens mogen weer plaatsvinden.

Daarnaast kunnen de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met als doel een professionele kwalificatie, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol, terug opgestart worden.

Uitzonderingen op verplichting beschikken over negatief testresultaat na terugkeer uit rode zone

Iedere persoon vanaf 12 jaar die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een rode zone en die geen hoofdverblijfplaats heeft in België, moet in principe een negatief testresultaat hebben. Deze test mag maximaal 72 uur voor het vertrek naar het Belgisch grondgebied werden afgenomen.

De vervoerder moet voorafgaand aan het instappen verifiëren of er een negatief testresultaat kan voorgelegd worden. Indien er geen negatief testresultaat kan voorgelegd worden, moet hij het instappen weigeren.

In de hieronder vermelde situaties moeten de reizigers niet over een negatief testresultaat beschikken:

 • in het kader van hun functie naar België reizen:
  • de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • de zeevarenden;
  • de “Border Force Officers” van het Verenigd Koninkrijk;
  • de grensarbeiders;
 • de grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
 • de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.
  Info en bron: Easypay Group
  Nijverheidslaan 16
  3900 Pelt
  Telefoon011 53 18 38