Eén van de uitgebreid besproken maatregelen in de media is de mogelijkheid om de normale voltijdse werkweek te presteren in 4 dagen.

Hiermee beoogt men een betere work-life balans voor de werknemer te bewerkstelligen.

Ontdek hieronder de in acht te nemen formaliteiten!

In acht te nemen formaliteiten

Voorafgaand schriftelijk verzoek van werknemer

De werknemer die zijn voltijdse arbeidsduur wenst te presteren op 4 dagen, moet hiervoor een voorafgaand schriftelijk verzoek aan de werkgever overmaken. Dit verzoek heeft betrekking op een periode van maximaal 6 maanden en is hernieuwbaar.

Dit kan onder meer per gewone post of per e-mail aangevraagd worden.

Weigering of goedkeuring door de werkgever

De werkgever kan het verzoek tot het presteren van een voltijdse arbeidsduur in een 4-dagenweek goedkeuren of weigeren. De weigering moet gebeuren binnen de maand en moet schriftelijk gemotiveerd worden. Dit kan onder meer per gewone post of per e-mail.

Bijhouden verzoek of afschrift van werknemer

Het verzoek van de werknemer of een afschrift daarvan moet zich, gedurende de periode waarop het betrekking heeft, bevinden op de plaats waar het arbeidsreglement kan geraadpleegd worden.
Nadien moet het nog gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf het einde van de periode waarop het betrekking heeft, bewaard worden.

Afsluiten van schriftelijke overeenkomst

Een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer wordt afgesloten uiterlijk op het ogenblik waarop de werknemer begint te werken in de 4-dagenweek. Deze bevat:

  • De aanvang en het einde van de arbeidsdag;
  • Het tijdstip en de duur van de rusttijden;
  • Dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid die tijdens de arbeidsregeling van toepassing is.
  • Begin- en einddatum van de periode gedurende dewelke de 4-dagenweek van toepassing is. De duur bedraagt maximaal 6 maanden.

Na afloop van elke periode kan een nieuwe overeenkomst worden gesloten, ingevolge een nieuw verzoek van de werknemer.

De schriftelijke overeenkomst wordt overgemaakt aan de werknemer. Indien het Comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging, hierom verzoekt, wordt aan hen een afschrift van de overeenkomst overgemaakt.

De overeenkomst, of een afschrift ervan, moet gedurende de periode waarop het betrekking heeft, bewaard worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan geraadpleegd worden. Nadien moet het gedurende een periode van 5 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de erin vermelde einddatum.

Aanpassing van arbeidsreglement of cao

Indien de werknemer maximaal 38 uren per week tewerkgesteld wordt, kan het arbeidsreglement voorzien dat de dagelijkse arbeidsduurgrens op 9,5 uren gebracht wordt indien de voltijdse werknemer zijn normale voltijdse arbeidsprestaties verricht gedurende 4 dagen per week.
Indien de effectieve wekelijkse arbeidsduur 38 uur te boven gaat en maximaal 40 uren bedraagt, kan enkel via cao de dagelijkse grens bepaald worden op een aantal uren gelijk aan de effectieve wekelijkse arbeidsduur gedeeld door 4.

Ontslagbescherming

Ontwerpwetgeving voorziet dat de werkgever geen handelingen mag stellen die ertoe strekken eenzijdig een einde aan de dienstbetrekking te maken van de werknemer die een verzoek verricht, behalve om redenen die vreemd zijn aan het verzoek.

Verbod op presteren vrijwillige overuren

De werknemer die zijn normale voltijdse arbeidsprestaties verricht in een 4-dagenweek, kan geen vrijwillige overuren presteren op de andere dagen van de week.

Procedure wijziging arbeidsreglement noodzakelijk?

Indien de 4-dagenweek werd ingevoerd door een cao, zal het arbeidsreglement kunnen worden aangepast vanaf de neerlegging van deze cao op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO zonder dat de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden.

Indien de 4-dagenweek wordt ingevoerd op grond van het arbeidsreglement, moet het uurrooster van de 4-dagenweek in het arbeidsreglement worden opgenomen via de normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement.

Bron en info: Eaypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38