Door de toekenning van een mobiliteitsvergoeding of ‘cash-for-car’ ontvangt een werknemer op kalenderjaarbasis een bepaald bedrag aan mobiliteitsvergoeding, in plaats van de hem eerder toegekende bedrijfswagen.

Op deze mobiliteitsvergoeding zijn er geen gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. De werkgever moet wel een solidariteitsbijdrage betalen.

De mobiliteitsvergoeding maakt een belastbaar voordeel uit, dat bepaald wordt op 4% van 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen min de eigen bijdrage die de werknemer verschuldigd is. Het belastbaar voordeel moet minimaal 1.360 EUR op jaarbasis bedragen.

Eerder meldden we al dat het Grondwettelijk Hof besloot dat de voorziene regeling het gelijkheidsbeginsel schond. Het Grondwettelijk Hof besliste dat de gevolgen van de wet konden blijven totdat de nieuwe wetsbepalingen in werking traden en dit uiterlijk tot en met 31 december 2020.

Aangezien er momenteel nog geen nieuwe wetgeving in voege is getreden, zal het systeem van de mobiliteitsvergoeding hoogstwaarschijnlijk in 2021 niet meer toegepast kunnen worden.

Er kan eventueel worden onderzocht of de werknemer kan beschikken over een mobiliteitsbudget als alternatief. Meer weten? Kijk dan even op www.mobiliteitsbudget.be.
Bron en info: Easypay Group
Neiverheidslaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38