MEDEDELINGEN
Stand van zaken opvang tijdelijk ontheemden Oekraïne
Toelichting stand van zaken met betrekking van de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.
Stand van zaken corona en vaccinatie
Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de stad Lommel verschillende maatregelen genomen met een budgettair impact. Daarom wensen we de gemeenteraadsleden te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen en vaccinatie.

OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2022_GR_00204 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 24 mei 2022 – openbare zitting – Goedkeuring
Peter Vanderkrieken
Evenementen
2 2022_GR_00239 Subsidiereglement voor ondersteuningsmaatregelen aan de
verenigingen – Goedkeuring
IVA De Adelberg
3 2022_GR_00231 Intern Verzelfstandigd Agentschap De Adelberg: jaarverslag 2021
– Goedkeuring
Karel Wieërs
Juridische dienst
4 2022_GR_00216 Goedkeuren dading inzake pachtbeëindiging – Goedkeuring
5 2022_GR_00218 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw
Erfgoed Lommel – Goedkeuring
Sophie Loots
Openbare werken
6 2022_GR_00215 2020-119 Ontwerpen veilige schoolomgeving : lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma’s – Goedkeuring
7 2022_GR_00213 2021-123 Ontwerpen veilige schoolroutes : lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma’s – Goedkeuring
8 2022_GR_00244 Besluit betreffende de voorlopige vaststelling van de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van de stad Lommel voor de realisatie van de herinrichting bestaande wegenis van Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan en de   verbinding Koning Leopoldlaan – Norbert Neeckxlaan –
Goedkeuring
R.O. / Planning en mobiliteit
9 2022_GR_00243 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de dynamische zone 30 schoolomgeving Koning Albertlaan-HeidePieter Breugheldreef-parking WICO – Goedkeuring
Bosland
10 2022_GR_00225 Jaarverslag Bosland 2021 – Goedkeuring
Joris Mertens
R.O. / Vergunningen
11 2022_GR_00246 Zaak van de weg – Goedkeuren aanleg infrastructuur (wegenis,
nutsvoorzieningen en openbaar park) behorende bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in functie van het bouwen van meergezins- en stapelwoningen en aanvaarden van de gratis grondafstand voor opname in het openbaar domein (V1892) – Goedkeuring
12 2022_GR_00245 Zaak van de weg – Goedkeuren aanleg infrastructuur (zachte  verbinding Molsekiezel-Donkerstraat, nutsvoorzieningen en openbaar park) behorende bij  de omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van 8 appartementen en 11  grondgebonden woningen en aanvaarden van de gratis grondafstand voor opname in het openbaar domein (2021/324/OMV) – Goedkeuring
Milieu
13 2022_GR_00240 Houtverkoop openbare besturen 2022 – Goedkeuring
14 2022_GR_00226 Definitieve vaststelling van de rooilijn in kader van de wijziging van gemeenteweg voetweg nr. 74 – Goedkeuring
Dirk Vanderhoydonks
Financiën 
15 2022_GR_00241 AGB Sport & Recreatie Lommel – Jaarrekening 2021 – Goedkeuring
16 2022_GR_00219 2022037 – Busvervoer schoolzwemmen 2022-2023 – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring
Samenleving
17 2022_GR_00196 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 1 januari 2022 tot 31
december 2025 Depot Margo VZW en stad Lommel voor het aanleveren van goedkope en gezonde basisproducten voor onze lokale voedselbedeling – Goedkeuring
Johan Bosmans
Financiën
18 2022_GR_00222 Stad en OCMW Lommel – Jaarrekening 2021 – Goedkeuring
19 2022_GR_00223 Retributiereglement m.b.t. het privaat gebruik van het openbaar  domein voor evenementen – wijziging – Goedkeuring
20 2022_GR_00242 Retributiereglement op de verkoop van dranken en versnaperingen naar aanleiding van stedelijke evenementen – Goedkeuring
Nancy Bleys
Secretariaat & archief
21 2022_GR_00229 Eerstelijnszone Noord-Limburg VZW: jaarrekening 2021 en  neerlegging – Kennisneming
R.O. / Woonbeleid
22 2022_GR_00232 Herzieningsaanvraag IGS HeLo 2023-2025 – Goedkeuring
23 2022_GR_00195 Werkingsverslag IGS HeLo – werkingsjaar 2021 – Goedkeuring
Bob Nijs
Algemeen directeur
24 2022_GR_00211 Management review stad Lommel in kader van de  organisatiebeheersing rapportagemoment juni 2022 – Goedkeuring
25 2022_GR_00230 Rapportering meldingen, klachten en complimenten 2021 tot en
met april 2022 – Kennisneming
Juridische dienst
26 2022_GR_00209 Aanstelling bijzondere veldwachter -bevoegdheid inzake GAS –
Goedkeuring
Financiën
27 2022_GR_00227 2022041 – Raamovereenkomst voor het individueel leasen van
fietsen tbv personeel – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring
28 2022_GR_00233 AGB Patrimonium Jaarrekening 2021 – Goedkeuring
29 2022_GR_00207 PZ Lommel – Goedkeuring van de jaarrekening 2021 – Goedkeuring
30 2022_GR_00214 PolitieZone Lommel – Begrotingswijziging 1 2022 en meerjarenplan – Goedkeuring
Bedrijfsleven
31 2022_GR_00202 Aanvraag tot doorverkoop perceel industriegrond met gebouw t/p Balendijk 240 – Goedkeuring
Grondbeleid
32 2022_GR_00224 Aankoop gronden in functie van minnelijke verwerving grondzates fase 1 Rondweg Lommel – Goedkeuring
33 2022_GR_00212 Aankoop zate in functie van aanleg fietspad t/p Maatheide en opname ervan in het openbaar domein – Goedkeuring
34 2022_GR_00217 Addendum akte recht van opstal, nieuwe handelshuurovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Lommel en UGC Vlaanderen NV – Goedkeuring

Secretariaat & archief
35 2022_GR_00247 Stand van zaken leegstaande panden in de Dr. Neeckxlaan (PVDA) – Kennisneming
36 2022_GR_00248 EDC-kaart voor mensen met een handicap (CD&V) – Kennisneming
37 2022_GR_00249 Werking dierenasiel (Samen Vooruit) – Kennisneming
38 2022_GR_00250 Bouwprojecten stand van zaken (Samen Vooruit) – Kennisneming
39 2022_GR_00251 Mobiliteitsontsluiting Lommel en onderhoud gewestwegen (Samen Vooruit) – Kennisneming
40 2022_GR_00252 BMX Parcours (Samen Vooruit) – Kennisneming
41 2022_GR_00253 Motie afschaffing piekuurtreinen (Samen Vooruit) – Goedkeuring