Livestream van de Gemeenteraad:    https://www.youtube.com/watch?v=MH6G6Z5UJrY

Dagorde open zitting Zitting van 15 december 2020
OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2020_GR_00345 Verslag gemeenteraad 24 november 2020 – openbare zitting –
Goedkeuring

Peter Vanderkrieken

Financiën
2 2020_GR_00331 Kerkfabrieken – budget 2021 en meerjarenplan 2020-2025 –
Goedkeuring

Karel Wieërs

Juridische dienst
3 2020_GR_00329 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark
DV – Goedkeuring
4 2020_GR_00339 Voordracht twee commissarissen EVA vzw Toerisme Lommel –
Goedkeuring
5 2020_GR_00341 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw
Toerisme Lommel – Goedkeuring

Sophie Loots
Bosland
6 2020_GR_00356 Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de opdracht
Transitie Bosland – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks

Financiën
7 2020_GR_00334 Renteloze lening 2019 tussen Stad Lommel en AGB Sport en
Recreatie Lommel : Addendum – Goedkeuring
8 2020_GR_00347 AGB Sport en Recreatie – Meerjarenplan 2020-2025 (Kredieten
2021) – Goedkeuring
9 2020_GR_00348 AGB Sport en Recreatie – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025
– Goedkeuring
10 2020_GR_00351 Aanstellen Bedrijfsrevisor AGB Sport & Recreatie (periode 2020-
2022) – Goedkeuring
Samenleving
11 2020_GR_00358 Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst RIMO Limburg m.b.t. Depot Margo voor het aanleveren van goedkope en gezonde basisproducten voor  onze lokale voedselbedeling –
Goedkeuring

Johan Bosmans

Secretariaat & archief
12 2020_GR_00352 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming
Financiën
13 2020_GR_00315 Belastingreglement op de drijfkracht van motoren – Goedkeuring
14 2020_GR_00340 Uitbetalen toelage politieke fracties – Goedkeuring
15 2020_GR_00343 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voor de stad en OCMW Lommel – Goedkeuring
16 2020_GR_00344 Belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen – Goedkeuring
Horeca
17 2020_GR_00338 Goedkeuring subsidiereglement investering terrassen op openbaar domein – Goedkeuring
Juridische dienst
18 2020_GR_00353 Goedkeuring politieverordening op het privaat gebruik van het
openbaar domein voor terrassen e.a. – Goedkeuring

Bob Nijs
secretariaat&archief
19 2020_GR_00333 Vergaderdata gemeenteraden en gemeenteraadscommissies 2021 – Kennisneming
Financiën
20 2020_GR_00350 AGB Patrimonium Meerjarenplan 2020-2025 (kredieten 2021) –
Goedkeuring
21 2020_GR_00349 AGB Patrimonium Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
Bedrijfsleven
22 2020_GR_00355 Aanvraag tot doorverkoop perceel industriegrond met gebouw
t/p Balendijk 242 – Goedkeuring
Grondbeleid
23 2020_GR_00354 Vertegenwoordiging stad Lommel door Afdeling Vastgoedtransacties in functie van aankoopaktes minnelijke verwerving grondzates fase 1 Rondweg Lommel – Goedkeuring
24 2020_GR_00330 Aankoop percelen in openbare nutszone t/p Enneven – Goedkeuring
25 2020_GR_00336 Gratis grondafstand in verkaveling Sint-Pietersstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring