Dagorde Zitting van 25 oktober 2022  om 20 u

Gemeenteraadszaal Huis van de Stad

MEDEDELINGEN
Stand van zaken corona en vaccinatie
We wensen de gemeenteraadsleden te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen en vaccinatie.

OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2022_GR_00300 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 27 september 2022 –
openbare zitting – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
2 2022_GR_00297 Goedkeuring overeenkomst met betrekking tot de exploitatie van
de 8 kampeerautoplaatsen aan de jachthaven – Goedkeuring
3 2022_GR_00319 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Fluvius OV – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
4 2022_GR_00313 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Havengebied – Goedkeuring
5 2022_GR_00312 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Maatheide
– Goedkeuring
Meting
6 2022_GR_00302 Voorlopige vaststelling van grafisch plan in kader van gedeeltelijke afschaffing gemeentewegen buurtwegen nr. 14 en 42 – Goedkeuring

Joris Mertens
Dierenwelzijn
7 2022_GR_00308 Overeenkomst ophalen van dode honden en katten – Goedkeuring
8 2022_GR_00310 Overeenkomst vangen honden en katten – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Maatschappelijke dienstverlening
9 2022_GR_00298 Verlenging protocol gegevensuitwisseling met het Agentschap
Integratie en Inburgering in het kader van de proeftuin 4e pijler van het inburgeringstraject – Goedkeuring

Johan Bosmans
Financiën
10 2022_GR_00315 Opvolgingsrapportering 1ste semester 2022 – meerjarenplan 2020-2025 – Kennisneming

Nancy Bleys
2/2
Maatschappelijke dienstverlening
11 2022_GR_00299 Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de tentoonstelling  Budget4life – Goedkeuring
Juridische dienst
12 2022_GR_00320 Goedkeuren politieverordening kamerwonen – Goedkeuring

Bob Nijs

Algemeen directeur
13 2022_GR_00314 Delegatie van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen – het sluiten van verwerkersovereenkomsten in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming – Goedkeuring
Gezondheidsconsulent
14 2022_GR_00307 Beheersovereenkomst stad – OCMW – Goedkeuring
Financiën
15 2022_GR_00311 PZ Lommel – Goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2021 door het
federaal toezicht – Kennisneming
16 2022_GR_00306 PZ Lommel – Goedkeuring begrotingswijziging 1 2022 door het
federaal toezicht – Kennisneming
17 2022_GR_00309 PolitieZone Lommel – Begrotingswijziging 2 2022 en
meerjarenplan – Goedkeuring
Politie
18 2022_GR_00305 Opdrachtbrief mandaat 2021-2026 Korpschef PZ Lommel –
Goedkeuring
19 2022_GR_00317 Wijziging personeelsformatie operationeel kader lokale politie –
Goedkeuring
20 2022_GR_00316 Wijziging personeelsformatie administratief logistiek kader Lokale
politie Lommel – Goedkeuring
Secretariaat & archief
IR 1 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Carine Creemers: Ontwerper wegenis en riolering Lutlommel
IR 2 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Kris Verduyckt: Fusieplannen  NoordLimburg ?
IR 3 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Jean Jacques Melotte: Vergunning
Motorcrosscentrum
IR 4 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Walter Cremers: Noord Zuid