Dagorde Zitting van 26 maart 2024
OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Team Management- en Bestuursondersteuning: administratieve ondersteuning
1 2024_GR_00054 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 27 februari 2024 –
openbare zitting – Goedkeuring

Karel Wieërs
VZW Erfgoed
2 2024_GR_00051 Goedkeuren agenda Algemene Vergadering EVA Erfgoed Lommel
vzw en verlenen van mandaat aan schepen van Erfgoed, Karel
Wieërs – Goedkeuring

Sophie Loots
Team Management- en Bestuursondersteuning
3 2024_GR_00052 Oprichtingsakte en statuten nationaal park bosland vzw –
Goedkeuring
Team Mobiliteit en Openbare Werken
4 2024_GR_00060 Advies verkeerslichten N71 x Gerard Mercatorstraat – Advies

Joris Mertens
Team Stadsontwikkeling
5 2024_GR_00075 PRUP “Kempense Meren II”: gunstig advies in kader van het
openbaar onderzoek – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Team Samenleven
6 2024_GR_00057 Afrekening 2023 Uitbating de Kievit vzw – Kennisneming
7 2024_GR_00056 Begroting 2024 Uitbating de Kievit vzw – Kennisneming

Bob Nijs
Team Burgerzaken
8 2024_GR_00058 Straatnaamgeving – principieel – Goedkeuring

Team Management- en Bestuursondersteuning
9 2024_GR_00071 Aanstellen van gewestelijke vaststellende ambtenaren i.k.v.
gemeentelijke administratieve sancties (GAS) – Goedkeuring

Team Financiën, Aankopen & Contracten
10 2024_GR_00072 2024020 (RO-ICT INFRASTRUCTUUR-2023) – Aankoop van Citrix
licenties en consultancy – Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze – Bekrachtiging

Team Economie
11 2024_GR_00061 Gratis grondafstand en opname in het openbaar domein t/h
Gelderhorsten en Broekstraat – Goedkeuring

Politie
12 2024_GR_00069 Vacantverklaring 1 functie in mobiliteit: Inspecteur
Klachtendienst / onthaal – Goedkeuring
13 2024_GR_00068 Vacantverklaring 1 functie in mobiliteit: Inspecteur interventie –
Goedkeuring
14 2024_GR_00067 Dringende externe werving CALog niveau B – Goedkeuring

Team Management- en Bestuursondersteuning: administratieve ondersteuning
IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: De Lijn Stand van zaken na de
wijzigingen van 06.01.2024.
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Tamar
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Rita Phlippo: wijziging personeelsbehoefteplan en
financiële impact
IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Kris Verduyckt: Limburg.net en cyberveiligheid in
Lommel
IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Walter Cremers: delegatie mobiliteitsdossiers en
infrastructuurdossiers van gemeenteraad naar schepencollege
IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Jean Jacques Melotte: struikelstenen
IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Anja Van Engeland: sterrenregister in Lommel