Dagorde open zitting – Zitting van 22 september 2020
OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2020_GR_00217 Verslag gemeenteraad 23.06.2020/25.08.2020 – openbare zitting
– Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
IVA De Adelberg
2 2020_GR_00247 IVA De Adelberg – goedkeuring jaarverslag 2019 – Goedkeuring
Cultuurbeleid
3 2020_GR_00248 Goedkeuring huurreglement cultuurcentrum – Goedkeuring
Onderwijs
4 2020_GR_00254 Goedkeuren intern reglement werking CASS van de nieuwe
scholengemeenschap ‘De Kabass’ – Goedkeuring
5 2020_GR_00253 Goedkeuren Afvaardiging leden stad Lommel in het CASS van
scholengemeenschap De Kabass – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
6 2020_GR_00239 Dading m.b.t. onrechtmatig bewerken perceel grond –
Goedkeuring
Stadswerken
7 2020_GR_00255 Goedkeuren aankoop vrachtwagen stadswerken – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
8 2020_GR_00209 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de
bedieningsweg ten noorden van parking Stadhuis 2 –
Goedkeuring
9 2020_GR_00210 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Parking CC
Adelberg – Goedkeuring
10 2020_GR_00220 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende het
kruispunt Weldadigheidsstraat x Norbert Neeckxlaan –
Goedkeuring
11 2020_GR_00221 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende het Hertog
Janplein – wekelijkse markt – Goedkeuring
12 2020_GR_00225 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Adelberg –
Voetgangersoversteekplaatsen – Goedkeuring
13 2020_GR_00230 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende
Adelbergpark – Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen
met een handicap – Goedkeuring
14 2020_GR_00231 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende zone 50
Balendijk – Goedkeuring
15 2020_GR_00232 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende P Centrum (zandparking Mudakkers) – Goedkeuring
16 2020_GR_00241 Openbaar Vervoerplan 2021 (korte termijn) vervoerregio Limburg
– Advies
17 2020_GR_00245 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende
Gelderhorsten – Voetgangersoversteekplaats – Goedkeuring
18 2020_GR_00246 Reglement houdende het verlenen van vergunningen doorgang
Molsekiezel-Dorp – Goedkeuring

Joris Mertens
Overheidsopdrachten
19 2020_GR_00203 Openbare houtverkoop 2020 – Goedkeuring
R.O. / Planning en mobiliteit
20 2020_GR_00251 Gemeentelijk RUP ‘Soeverein – Sahara’: voorlopige vaststelling –
Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Sport
21 2020_GR_00237 Subsidieovereenkomst Lommel SK – Goedkeuring
Financiën
22 2020_GR_00243 Vaststelling Jaarrekening 2019 AGB Lommel Sport & Recreatie –
Goedkeuring

Johan Bosmans
Algemeen directeur
23 2020_GR_00257 Kennisname stand van zaken corona maatregelen en verdeling
noodfonds lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen –
Kennisneming
Financiën
24 2020_GR_00177 Maatregelen in het kader van COVID-19: toelage aan
verblijfsparken gedurende periode van non-activiteit –
Goedkeuring
25 2020_GR_00048 Retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten en
waterverbruik – Goedkeuring
26 2020_GR_00215 Retributie voor de afgifte van de vergunning voor de exploitatie
van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en de
bestuurderspas – Goedkeuring
27 2020_GR_00216 Maatregelen in het kader van COVID-19: aanpassing
retributiereglement voor het jaar 2020 – intrekking enkel voor het
jaar 2020 – Goedkeuring
28 2020_GR_00222 Belastingreglement van de ambulante handel op het openbaar
domein – Goedkeuring
29 2020_GR_00223 Belastingreglement op ambulante handel op privé-domein –
Goedkeuring
30 2020_GR_00234 Belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten
van commerciële vestigingen – Goedkeuring
31 2020_GR_00235 Maatregelen in het kader van COVID-19: aanpassing
belastingreglement voor het jaar 2020 – aanpassing
aanvangsdatum van directe belastingen – Goedkeuring

Nancy Bleys
R.O. / Woonbeleid
32 2020_GR_00201 Verwerkingsovereenkomst private huurmarkt Provincie Limburg –
Goedkeuring
Maatschappelijke dienstverlening
33 2020_GR_00205 Samenwerkingsovereenkomst stad Lommel, Zorggroep Lommel
en vzw Sober voor Anderen, deelwerking Minder Mobielen
Centrale – Goedkeuring

Bob Nijs
Juridische dienst
34 2020_GR_00252 Bekrachtiging politieverordeningen burgemeester betreffende
toegangsverbod Sahara d.d. 30 juli 2020 en 31 augustus 2020 –
Bekrachtiging
Grondbeleid
35 2020_GR_00200 Aankoop grondzate t/p hoek Hoogstraat-Stationsstraat in functie
van groene wandeling – Goedkeuring
36 2020_GR_00219 Opzeg huurovereenkomst Wanstraat 50 en afsluiten nieuwe
huurovereenkomst Kloosterstraat 21 met OCMW – Goedkeuring
37 2020_GR_00236 Aanvraag doorverkoop Jan Davidlaan 2 – Goedkeuring
38 2020_GR_00238 Aankoop perceel in verkaveling Koning Leopoldlaan/Beiaardgalm,
opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het
wegtracé – Goedkeuring
39 2020_GR_00240 Gratis grondafstand in verkaveling Sint-Janstraat, opname ervan
in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé –
Goedkeuring
Financiën
40 2020_GR_00244 Opvolgingsrapportering 1ste semester 2020 – meerjarenplan
2020-2025 – Kennisneming
41 2020_GR_00207 PZ Lommel – Goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2019 door het
federaal toezicht – Kennisneming
42 2020_GR_00208 PZ Lommel – Goedkeuring begrotingswijziging 1 2020 door het
federaal toezicht – Kennisneming
43 2020_GR_00233 PolitieZone Lommel – Begrotingswijziging 2 2020 en
meerjarenplan – Goedkeuring
Politie
44 2020_GR_00204 Vacantverklaring 1 functie in mobiliteit: Inspecteur van politie –
Goedkeuring
45 2020_GR_00249 Vacantverklaring 2 functies in mobiliteit: Inspecteur van politie –
Goedkeuring
46 2020_GR_00250 Vacantverklaring 2 functies Hoofdinspecteur – Goedkeuring
47 2020_GR_00256 Vacantverklaring 1 functie: Calog Niveau C Assistent ICT –
Goedkeuring