Live verslag van de Gemeenteraad van 14-12-2021

https://www.youtube.com/watch?v=OuN1vYWsosk

OPENBARE ZITTING 14-12-2021
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2021_GR_00381 Notulen gemeenteraad 26 oktober 2021 en 23 november 2021 – openbare zitting – Goedkeuring
Peter Vanderkrieken
Onderwijs
2 2021_GR_00382 Oprichting scholengemeenschapsinstelling stad Lommel – Goedkeuring
Juridische dienst
3 2021_GR_00380 Eindejaarsstukken 2020 Kunstacademie Noord-Limburg – Goedkeuring
Financiën
4 2021_GR_00364 Kerkfabrieken – budget 2022 en meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
Karel Wieërs
Stadswerken
5 2021_GR_00401 Overeenkomst VMM en stad Lommel – Goedkeuring
Juridische dienst
6 2021_GR_00395 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Toerisme Lommel – Goedkeuring
Secretariaat & archief
7 2021_GR_00383 Besluit toezichthoudende overheid in verband met klachten beslissing GR 27-04-2021 – opzegging erfpacht Oostappen –
Blauwe Meer – Kennisneming
Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
8 2021_GR_00402 Opheffing van een gedeelte van de gemeenteweg Elzen – grafisch plan – Definitieve vaststelling – Goedkeuring
9 2021_GR_00384 Verkeersveiligheidsplan ‘Actieve weggebruikers centraal’ – Kennisneming
Bosland
10 2021_GR_00389 Jaarverslag Bosland 2020 – Goedkeuring
Joris Mertens
R.O. / Vergunningen
11 2021_GR_00406 Beslissing over de aanleg van een nieuwe gemeenteweg in kader van omgevingsaanvraag voor aanleggen van nieuwe wegenis, namelijk de insteek Kapelstraat-In ‘t Ven en het rooien van bomen (2021/038-01) – Goedkeuring
Afvalbeleid
12 2021_GR_00391 Goedkeuren afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen – Goedkeuring
Integraal waterbeheer
13 2021_GR_00390 Riviercontract voor de Dommel – Goedkeuring
Dirk Vanderhoydonks
Financiën
14 2021_GR_00397 AGB Sport en Recreatie – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – beginkrediet 2022 – Goedkeuring
15 2021_GR_00399 Toekenning Corona toelage door Stad Lommel aan AGB Sport & Recreatie – Goedkeuring
16 2021_GR_00400 Prijssubsidiereglement 2021 – goedkeuring bijlage – Goedkeuring
Johan Bosmans
Financiën
17 2021_GR_00398 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voor de stad en OCMW Lommel – Goedkeuring
18 2021_GR_00405 Retributiereglement op bepaalde administratieve prestaties mbt ruimtelijke ordening, stedenbouw en woonbeleid – Goedkeuring
19 2021_GR_00361 Belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen – Goedkeuring
20 2021_GR_00394 Belastingreglement op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven – Goedkeuring
21 2021_GR_00404 Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken – Goedkeuring
22 2021_GR_00392 Belastingreglement op de aanplakborden en richtingsborden – Goedkeuring
23 2021_GR_00407 Belastingreglement op de automatische verdelers – Goedkeuring
24 2021_GR_00403 Belastingreglement op de drijfkracht van motoren – Goedkeuring
25 2021_GR_00393 Belastingreglement op de 2de verblijven – Goedkeuring
Bob Nijs
Bevolking
26 2021_GR_00387 Goedkeuren straatnamen – principieel – Goedkeuring
Grondbeleid
27 2021_GR_00386 Huurovereenkomst GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – Scholengroep Xpert – sportcomplex t/p Mudakkers 25 – Goedkeuring
28 2021_GR_00385 Huurovereenkomst Wico vzw – sporthallen Campus Lommel – Pieter Breugheldreef 4 – Goedkeuring
Financiën
29 2021_GR_00396 AGB Patrimonium Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 – Beginkrediet 2022 – Goedkeuring
30 2021_GR_00365 PolitieZone Lommel – Budget 2022 en meerjarenplan – Goedkeuring
HD 1 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming