Dagorde open zitting van 26 november 2019

OPENBARE ZITTING – Gemeenteraad Stad Lommel

Bob Nijs
Verslag gemeenteraad dd. 24-09-2019 – openbare zitting – Goedkeuring
Verslag gemeenteraad dd. 22-10-2019 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Jeugd
Subsidiereglement Jeugd – Goedkeuring Cultuurbeleid
Reglement ter ondersteuning van het culturele verenigingsleven en de organisatie van inspraak en participatie in het lokaal cultuurbeleid – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering, gewone vergadering IGL – Vaststelling
Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Cipal DV – Vaststelling
Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Pontes – Vaststelling
Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark DV – Vaststelling
Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Limburg.net – Vaststelling

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de doorsteek tussen de Eendenbekstraat en de Koeketerstraat – Goedkeuring
Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Ploegdries – Goedkeuring
Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Parking CC Adelberg – verplaatsen van een mindervalide parkeerplaats en plaatsen van signalisatie die de parkeerzone aanduidt – Goedkeuring
Bosland
Goedkeuring Bosland jaarverslag 2018 – Goedkeuring
Wijziging statuten ‘Bossen van de Lage Kempen’ – Goedkeuring
Openbare werken
Goedkeuring offerte S-lim: uitbreiding shop & go zone Centrum fase 2 – Goedkeuring
Voorlopige vaststelling van de rooilijnplannen met nr. 110257 RL–1 en nr. 110257 RL-2 betreffende het project aanleg rondweg van de Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan te starten ter hoogte van de Kapelstraat tot aan de Norbert Neeckxlaan – Goedkeuring
Besluit betreffende de voorlopige vaststelling van de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van de stad Lommel voor de realisatie van de rondweg volgens de plannen nr 110257 INN-1 en NR 110257 INN-2 – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Sport
Subsidiereglementen sport – Goedkeuring Samenleving
Reglement voor erkenning en subsidiëring Lommelse seniorenverenigingen – Goedkeuring

Nancy Bleys
Financiën
Zorg Groep Lommel – Budgetwijziging 2019 – Kennisneming

Bob Nijs
Algemeen directeur
Kennisname opvolgingsaudit audit Vlaanderen 20191105 – Kennisneming
Bedrijfsleven
Goedkeuren aanvraag tot partiële splitsing magazijn en grond Kristalpark I t/p Lodewijk de Raetstraat 38 – Goedkeuring
Goedkeuren overeenkomst voor het verlenen van een recht van opstal, het vestigen van erfdienstbaarheden en het verlenen van een voorkooprecht voor het vervangen van 4 windmolens door 3 nieuwe t/p Kristalpark – Goedkeuring
Grondbeleid
Toelating organisatie openbare verkoop stedelijke bouwkavels Louis Paul Boonstraat en Eltenbos – Goedkeuring
Aankoop en gratis grondafstand in verkaveling Karrestraat/Vredestraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
Gratis grondafstand in verkaveling Kloosterstraat/Mudakkers, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
Aankoop en gratis grondafstand in verkaveling Enneven/Konijnenpijp, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
Verhuur woningen Kloosterstraat 17A en Wanstraat 50 aan OCMW – Goedkeuring
Personeel, O&O en verzekeringen
Wijziging RPR – Goedkeuring
Wijziging personeelsformatie – Goedkeuring
Juridische dienst
Wijzigingen GAS-codex – Goedkeuring
Financiën
Politie Zone Lommel – Budget 2020 en meerjarenplan – Goedkeuring
Hulpverleningszone Noord-Limburg: budget 2020 – Vaststelling
Bevolking
Goedkeuren straatnamen – definitief – Goedkeuring
Politie
Vacantverklaring 3 functies: Inspecteur – Goedkeuring

Secretariaat&archief
Telraam.net stand van zaken (PVDA) – Kennisneming
Optocht en intrede Sint en zwarte pieten (voor3920Lommel) –
Kennisneming
Voormalige VBM-site Adelberg stand van zaken (voor3920Lommel) – Kennisneming
Verbinding parking Carrefour en galerij Vivaldi – Kerkstraat – Michiel Jansplein – Kloosterstraat (voor3920Lommel) – Kennisneming
Lommel SK (sp.a) – Kennisneming
Fase 2 Dorp (sp.a) – Kennisneming
Parelstrand (sp.a) – Kennisneming
Dossier riolering Septakkers Loberg (sp.a) – Kennisneming
Security bij het Feest van de Lommelaren (sp.a) – Kennisneming
Fietsen industrieterrein Maatheide (sp.a) – Kennisneming