Dagorde Zitting van 28 maart 2023
OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2023_GR_00028 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 28 februari 2023 –
openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Juridische dienst
2 2023_GR_00077 Ontwerp overeenkomst street art particulier – Goedkeuring
Cultuurbeleid
3 2023_GR_00082 Reglement Cultuur- en Kunstaanmoedigingsprijs – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
4 2023_GR_00078 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw
Erfgoed Lommel – Goedkeuring

Sophie Loots
Openbare werken
5 2023_GR_00081 Goedkeuring ontwerp, lastenboek en aanbestedingsprocedure
project 2021-111 herinrichting kruispunt Lutlommel-TorenstraatSchamprood – Goedkeuring

Joris Mertens
R.O. / Planning en mobiliteit
6 2023_GR_00085 Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (GECORO) – Goedkeuring
Klimaat
7 2023_GR_00086 Kennisneming rapportage Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 –
Kennisneming

Dirk Vanderhoydonks
Sport
8 2023_GR_00087 Subsidieovereenkomst LRV Sint-Pieter – Goedkeuring

Johan Bosmans
Financiën
9 2023_GR_00073 Retributiereglement gebruik schoolsporthallen – Goedkeuring
10 2023_GR_00089 Renteloze lening 2022 tussen Stad Lommel en AGB Sport en
Recreatie Lommel : Investeringsuitgaven 2022 – Goedkeuring

Nancy Bleys
Maatschappelijke dienstverlening
11 2023_GR_00084 Uitrol antennewerking Family Justice Center Lommel –
engagementsverklaring en kaderovereenkomst – Goedkeuring
Samenleving
12 2023_GR_00074 Strategisch Veiligheids- en Preventieplan – Verlenging
Strategische Veiligheids- en PreventiePlan 2023-2024 –
Goedkeuring
Juridische dienst
13 2023_GR_00088 Goedkeuren politieverordening kamerwonen – Goedkeuring

Bob Nijs
Juridische dienst
14 2023_GR_00079 Wijzigingen GAS-codex – toevoeging gemengde inbreuken –
Goedkeuring
15 2023_GR_00080 GAS – Gemengde inbreuken – Goedkeuren protocol met parket –
Goedkeuring
R.O. / Handhaving
16 2023_GR_00072 Kennisgeving jaarverslagen 2021 + 2022 dienst handhaving
ruimtelijke ordening – Kennisneming
Grondbeleid
17 2023_GR_00083 Aankoop gronden in functie van minnelijke verwerving
grondzates fase 1 Rondweg Lommel – Goedkeuring

Secretariaat & archief
IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Walter Cremers: Raamovereenkomst : mobiliteit
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Kris Verduyckt: Jongerencentrum : stand van zaken
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Anja Van Engeland: Kunst in de openbare ruimte
IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Stand Van Zaken Industriehal
Bewel