Algemeen stelsel SWT (CAO nr. 17 NAR)
Een werknemer die met SWT gaat, heeft recht op een werkloosheidsuitkering en een bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever of een fonds.
Eenmaal het bedrag van de bedrijfstoeslag berekend wordt, blijft dit berekend bedrag voor de duur van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag verder van toepassing.
Het berekend bedrag van de bedrijfstoeslag is steeds aan de volgende twee wijzigingen onderhevig:
de herzieningscoëfficiënt;
de indexering.
Jaarlijks beslist de Nationale Arbeidsraad (NAR) of het bedrag van de wettelijke en de extrawettelijke bedrijfstoeslag al dan niet moet herzien worden.

Voor 2020 is de herwaarderingscoëfficiënt intussen gekend: vanaf 1 januari 2020 moet een coëfficiënt van 1,0128 worden toegepast op het grensbedrag van het bruto maandloon en op het bedrag van de bedrijfstoeslag.

Nachtarbeid (CAO nr. 46 NAR)
Een werknemer heeft recht op een aanvullende vergoeding nachtarbeid bovenop zijn werkloosheidsuitkering wanneer deze minstens 55 jaar oud is en deze een aanvraag indiende om over te schakelen op een dagregime, doch er geen passend werk mogelijk is in het bedrijf en er bijgevolg een einde aan de arbeidsovereenkomst komt.
Jaarlijks beslist de Nationale Arbeidsraad (NAR) of het bedrag van de wettelijke en de extrawettelijke bedrijfstoeslag al dan niet moet herzien worden.
Voor 2020 is de herwaarderingscoëfficiënt intussen gekend: vanaf 1 januari 2020 moet een coëfficiënt van 1,0128 op de aanvullende vergoeding toegepast worden.

aanvullende vergoeding SWT en nachtarbeid op 1 januari 2020

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/39 tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46/24 van 17 december 2019 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties.

Bron en info: Easypay Group Pelt
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38