Landingsbaan vanaf 55 of 57 jaar mogelijk voor werknemers uit bedrijfstakken met niet opgericht paritair comité.
Werknemers met een zwaar beroep of een lange loopbaan, uit bedrijfstakken met een niet opgericht paritair comité, komen thans in aanmerking voor RVA- uitkeringen wanneer zij in landingsbaan gaan vanaf 55 jaar (voor een vijfde vermindering) of 57 jaar (voor een vermindering tot een halftijdse betrekking).

De Nationale Arbeidsraad (‘NAR’) heeft hieromtrent de CAO nr. 146 afgesloten.

CAO nr. 137
Het recht op uitkeringen voor werknemers met een zwaar beroep, een lange loopbaan of werknemers die tewerkgesteld zijn in ondernemingen met moeilijkheden of in herstructurering, die in landingsbaan gaan vanaf 55 jaar (voor een vijfde vermindering) of 57 jaar (voor een vermindering tot een halftijdse betrekking), wordt reeds geregeld in de NAR-CAO nr. 137 voor de periode 2019-2020.

Het recht op uitkeringen conform bovenvermelde modaliteiten, is mogelijk indien:

er een sectorale CAO bestaat die voorziet in het recht voor werknemers met een zwaar beroep of een lange loopbaan;
de onderneming een CAO sluit voor de uitzondering “ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering”.
CAO nr. 146
Daar bedrijfstakken met een niet opgericht paritair comité (zoals bijvoorbeeld werkgevers- en werknemersorganisaties) niet in de mogelijkheid zijn om een sectorale CAO af te sluiten, zouden de werknemers uit deze bedrijfstakken niet in aanmerking komen voor de regeling uit de CAO nr. 137.

De CAO nr. 146 biedt hiervoor thans een oplossing: werknemers uit bedrijfstakken met een niet opgericht paritair comité komen in aanmerking voor uitkeringen bij een landingsbaan op de leeftijd van 55 jaar (voor een vijfde vermindering)/57 jaar (voor een vermindering tot een halftijdse betrekking), op voorwaarde dat de werkgever toetreedt tot de CAO nr. 146.

De toetreding kan gebeuren in de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst, een toetredingsakte of een wijziging van het arbeidsreglement.

De CAO nr. 146 is geldig van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 en is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvoor de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van de CAO.

Bron en info: Easypay Group
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38