Werknemers die overuren presteren kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvermindering. De werkgever kan op zijn beurt genieten van een gedeeltelijke vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing op die overuren.

Belastingvermindering overuren voor werknemer
Voorwaarden
Er moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
Overuren presteren die recht geven op overloon krachtens artikel 29 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 of artikel 7 van het KB nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het PC 124 ressorteren;
Werknemer is onderworpen aan Arbeidswet van 16 maart 1971;
Werknemer is tewerkgesteld bij een werkgever onderworpen aan de cao-wet of contractuele of statutaire werknemers die werken in bepaalde autonome overheidsbedrijven.
Bedrag
De belastingvermindering bedraagt:

57,75% voor de gepresteerde overuren waarop een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100% van toepassing is;
66,81% voor de gepresteerde overuren waarop een wettelijke overwerktoeslag van 20% van toepassing is.
Maximum aantal overuren
Vroeger
Het fiscaal voordeel was beperkt tot 130 overuren per werknemer per jaar.

Een verhoogd plafond bestond al in de hieronder vermelde situaties:

Werknemers tewerkgesteld bij werkgevers die werken in onroerende staat verrichten op voorwaarde dat ze gebruik maken van een elektronisch aanwezigheidssysteem: 180 overuren;
Werknemers tewerkgesteld in PC 302 of onder het PC van uitzendkantoren, maar tewerkgesteld bij gebruiker die actief is in PC 302: 360 overuren.
Nu
Het algemeen plafond wordt voor de aanslagjaren 2020 en 2021 tijdelijk opgetrokken naar 180 overuren. Een koninklijk besluit kan eventueel voorzien in een verlenging van deze maatregel.

Het bestaande verhoogd plafond blijft ongewijzigd van toepassing.

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing overuren
Voorwaarden
Er moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

Werknemer is onderworpen aan Arbeidswet van 16 maart 1971;
Werknemer valt onder categorie 1 van de structurele vermindering;
Werknemer presteert overuren die recht geven op een wettelijke overloontoeslag;
Werkgever valt onder toepassingsgebied van Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, ofwel erkende uitzendkantoren ofwel bepaalde autonome overheidsbedrijven.
Bedrag
De gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bedraagt:

41,25% voor de gepresteerde overuren waarop een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100% van toepassing is;
32,19% voor de gepresteerde overuren waarop een wettelijke overwerktoeslag van 20% van toepassing is.
Maximum aantal overuren
Vroeger
Vroeger konden maximaal 130 overuren genieten van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing overuren.

Een verhoogd plafond bestond al in de hieronder vermelde situaties:
Werknemers tewerkgesteld bij werkgevers die werken in onroerende staat verrichten op voorwaarde dat ze gebruik maken van een elektronisch aanwezigheidssysteem: 180 overuren;
Werknemers tewerkgesteld in PC 302 of onder PC van uitzendkantoren maar tewerkgesteld bij gebruiker die actief is in PC. 302: 360 overuren.
Nu
Het algemeen plafond wordt voor aanslagjaren 2020 en 2021 tijdelijk opgetrokken naar 180 overuren. Een koninklijk besluit kan eventueel voorzien in een verlenging van deze maatregel.

Het bestaande verhoogd plafond blijft ongewijzigd van toepassing.
Bron en info: Easypay Group Overpelt  Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38