De forfaitaire kilometervergoeding die federale ambtenaren ontvangen voor de verplaatsingen die ze met hun persoonlijk motorvoertuig doen voor beroepsdoeleinden bedraagt 0,4246 EUR/km voor de periode van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023.

Een werkgever in de privésector kan dit bedrag ook toekennen als kostenvergoeding aan de werknemer die, in opdracht van zijn werkgever, zijn eigen wagen gebruikt voor dienstverplaatsingen.

Indien de werkgever kiest voor de betaling van deze forfaitaire kostenvergoeding is deze vergoeding vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Let wel: bepaalde sectoren verwijzen naar het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Voor deze sectoren geldt nog steeds een jaarlijkse indexatie. Bijgevolg blijft voor deze sectoren het bedrag van 0,4170 EUR per km van toepassing voor de periode 1 juli 2022 tot 30 juni 2023.

Bron en info: Neem contact op met EASYPAY GROUP Overpelt
Telefoon:  011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt