Recent werd een resem aan fiscale en financiële maatregelen gepubliceerd. Denk hierbij aan de fiscale vrijstelling van de Vlaamse jobbonus en de vooropgestelde wijzigingen aan de diverse gedeeltelijke vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing.

Vrijstelling vergoedingen vrijwillige ambulanciers

Vergoedingen voor vrijwillige ambulanciers worden tot een plafond van 6.410 EUR vrijgesteld van belastingen. Het deel van de vergoeding dat dit grensbedrag overstijgt, vormt een belastbare bezoldiging.

De voorheen geldende beperking van de vrijstelling tot enkel de vergoedingen voor prestaties voor dringende geneeskundige hulpverlening wordt geschrapt.

Fiscale vrijstelling van Vlaamse jobbonus

Met de Vlaamse jobbonus wil de Vlaamse regering werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven.

De Vlaamse jobbonus die wordt betaald of toegekend vanaf het belastbare tijdperk dat ten vroegste verbonden is met het aanslagjaar 2023, wordt vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Verlenging fiscale vrijstelling steunmaatregelen corona

De maatregel die voorziet in een vrijstelling van vergoedingen die gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten toekennen aan bedrijven en particulieren om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, wordt verlengd tot 30 juni 2022.

Belastingvermindering voor uitgaven verricht voor de plaatsing van een laadstation

Een belastingvermindering kan genoten worden voor de uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk door de belastingplichtige werkelijk zijn betaald voor de plaatsing van een vast laadstation voor elektrische wagens in de woning of in de onmiddellijke nabijheid ervan.

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering moeten bepaalde voorwaarden vervuld zijn.

Het maximale bedrag van de belastingvermindering wordt opgetrokken van 1.500 EUR naar 1.750 EUR per laadstation en per belastingplichtige.

Bij een bidirectioneel laadstation wordt de maximale belastingvermindering op 8.000 EUR per belastingplichtige bepaald vanaf 1 januari 2023.
Bidirectioneel laden houdt in dat elektriciteit in twee richtingen kan worden geladen.
Dit gebeurt:

  • van de laadpaal die elektriciteit krijgt van het elektriciteitsnet (zonnepanelen, thuisbatterij, elektriciteitsnetwerk, …) naar de elektrische wagen;
  • of van de elektrische wagen naar de laadpaal voor ander gebruik (privatief – V2H, elektriciteit plaatsen op het elektriciteitsnetwerk – V2G, …).

De belastingplichtige moet bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbare tijdperk waarvoor hij de belastingvermindering aanvraagt, de factuur voor de plaatsing van het laadstation en het attest voegen.

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing opleidingen

Om werkgevers te stimuleren om in te zetten op kennisverwerving van hun werknemers, werd in 2021 een gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing opleidingen in het leven geroepen.

De wetgeving sluit nu uitdrukkelijk opleidingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd werden via een door de overheid gesubsidieerd opleidingsverlof uit. Denk hierbij onder meer aan een opleiding die gevolgd wordt in het kader van betaald educatief verlof.

Daarnaast worden bepaalde elementen van de berekeningswijze verduidelijkt.

Verrekening van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op inkomsten die als beloningen voor verenigingsactiviteiten worden aangemerkt

De bedrijfsvoorheffing die in de periode van 1 januari 2022 tot 15 mei 2022 ingehouden werd op de vergoedingen van verenigingswerkers, wordt met de eindbelasting verrekend.

De ingehouden bedrijfsvoorheffing moet uitdrukkelijk vermeld worden op de fiscale fiche voor het inkomstenjaar 2022.6

Bron en info: Easypay Group Pelt

Telefoon: 011 53 18 38

Website: www.easypay-group.com

Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgium