Een hart riem van onze verenigingen
Verenigingen krijgen nog dit jaar een financiële injectie
Begin juni besliste de Vlaamse regering om verenigingen, die getroffen zijn door corona, financieel te ondersteunen. Lokale besturen krijgen daarvoor middelen ter beschikking. “Voor Lommel gaat het om een bedrag van 450.000 euro dat gespendeerd kan worden ter ondersteuning van de sectoren jeugd, sport, cultuur en welzijn,” zegt burgemeester Bob Nijs. “Dit geeft ons extra ruimte om – naast al de maatregelen die al genomen zijn – deze sectoren op een structurele manier te ondersteunen.” Het stadsbestuur heeft een plan van aanpak klaar om deze middelen efficiënt en doelgericht in te zetten.
“Er wordt uitgegaan van 2 basisprincipes en een 5-sporenplan,” vult schepen Peter Vanderkrieken. “Enerzijds is er nood aan directe ondersteuning van de verenigingen. Anderzijds is er een visie op langere termijn. Want de volledige impact van de crisis op de verenigingen is nog niet duidelijk. Dat willen we goed in kaart brengen, samen met de noden en behoeften vanuit de verenigingen zelf. We willen ook breder kijken dan enkel het verenigingsleven. Denk aan niet-georganiseerde vrijetijdsinitiatieven zoals kleine evenementen, buurthuizen en buurtwerkingen.”

Wat vaststaat is dat 72 erkende socio-culturele verenigingen, 21 seniorenverenigingen, alle 11 erkende jeugdverenigingen en de 38 erkende (G-)sportclubs in de stad dit jaar nog een financiële injectie krijgen.

Spoor 1: Rechtstreekse financiële steun via de bestaande subsidiekanalen
Alle verenigingen kunnen voor dit werkingsjaar rekenen op 50% extra van de ‘normale’ werkingssubsidie. De bestaande subsidiesystemen betoelagen jaarlijks alle erkende verenigingen evenredig naar aantal leden, aantal activiteiten, gediplomeerde leiders of trainers… “Deze eerlijke verdeelsleutel wordt doorgetrokken in het verdelen van de extra middelen,” zegt schepen Vanderkrieken. “Het brengt geen extra administratie met zich mee voor de clubs en voor eigen diensten. Deze directe financiële injectie moet de verenigingen op korte termijn ademruimte geven.” Op langere termijn worden bijkomende subsidies op maat voor het hele vrijetijdsgebeuren in Lommel bekeken.

Spoor 2: Onrechtstreekse financiële steun
Verenigingen die gebruik maken van stedelijke infrastructuur kunnen rekenen op een tussenkomst in de huurtarieven. Eventuele concessies worden kwijtgescholden. Verenigingen en instanties kunnen materialen via de stedelijke uitleendienst gratis of aan een voordeeltarief uitlenen.

Spoor 3: Logistieke ondersteuning
Naast de rechtstreekse financiële ondersteuning zullen verenigingen en instanties ook kunnen genieten van logistieke steun. “We voorzien 50.000 euro voor het coronaproof organiseren van activiteiten (spoor 3 en 4) en bieden zelf hygiënisch materiaal aan, zoals alcoholgel, mondmaskers, handschoenen en stickers,” zegt schepen van sport en seniorenbeleid Dirk Vanderhoydonks.

Spoor 4: Coaching en promotie
Hoe doe je dat eigenlijk, een coronaproof evenement of activiteit organiseren? De stad plant infosessies en trajecten met verenigingen om ‘coronaproof’ te worden. Waar nodig wordt digitale ondersteuning en/of hulp van professionals ingeschakeld.