Het Vlaamse Regeerakkoord van 2019 maakte gewag van de jobbonus. Hiermee beoogt men werken lonender te maken dan niet werken, door werklozen aan te moedigen werk te zoeken en door wie weinig verdient te stimuleren om aan te slag te blijven.

Ontdek hieronder hoe de Vlaamse jobbonus concreet vorm zal krijgen.

Wie komt in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus?
Werknemers die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid (minstens aan de takken ziekte en invaliditeit – uitkeringen en geneeskundige verzorging, werkloosheid en pensioen), statutaire ambtenaren en grensarbeiders die:

Gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest op 1 januari van het jaar volgend op het refertejaar (= kalenderjaar op basis waarvan de jobbonus wordt berekend);
Een maximaal gemiddeld maandelijks brutoloon of gemiddeld maandelijks inkomen van 2.499,99 EUR hebben;
De pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben op de eerste dag van het kwartaal waarin de prestaties worden verricht;
kunnen de Vlaamse jobbonus genieten.

Jobstudenten worden uitgesloten uit het toepassingsgebied.

Hoeveel bedraagt de Vlaamse jobbonus?
De jobbonus bedraagt op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling tijdens het volledige refertejaar:

600 EUR bij een gemiddeld maandelijks brutoloon van maximaal 1.800 EUR;
degressief bedrag van 600 EUR tot 20 EUR indien gemiddeld maandelijks brutoloon meer dan 1.800 EUR maar maximaal 2.499,99 EUR bedraagt;
0 EUR indien het gemiddeld maandelijks brutoloon boven 2.499,99 EUR is.
De berekening gebeurt per kwartaal in verhouding tot de gewerkte periode en het arbeidsregime.

Er wordt geen jobbonus toegekend indien de jobbonus:

bij voltijdse prestaties op jaarbasis minder dan 20 EUR zou bedragen;
bij deeltijdse prestaties op jaarbasis minder dan 10 EUR zou bedragen.
De Vlaamse Regering moet de omvang nog bepalen van de jobbonus indien er niet tijdens het volledige refertejaar of voltijds gewerkt werd, alsook de omvang van de jobbonus van de begunstigden die in het kwartaal op basis waarvan de jobbonus wordt berekend de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Ten slotte moeten de concrete modaliteiten nog bepaald worden voor de berekening van de jobbonus voor de begunstigden die behoren tot meer dan één categorie van de begunstigden.

De notie ‘gemiddeld maandelijks brutoloon’ moet ook nog geconcretiseerd worden.

Moet de Vlaamse jobbonus aangevraagd worden?
De Vlaamse jobbonus wenst men maximaal automatisch toe te kennen op basis van informatie uit authentieke bronnen.

Indien een automatische toekenning niet mogelijk is, kan de begunstigde met behulp van een aanvraagformulier de jobbonus aanvragen.

Wanneer zal de Vlaamse jobbonus voor de eerste maal uitbetaald worden?
Het Departement WSE zal de berekening van de Vlaamse jobbonus op zich nemen en baseert zich hiervoor op de DmfA.

De ingangsdatum moet nog bepaald worden maar er wordt gedoeld op eind 2022.
Bron en info: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38
EASYPAY GROUP https://www.easypay-group.com