De Vlaamse regering kent een premie toe in de maanden januari en februari 2021 aan ondernemingen die verplicht moesten sluiten. Ondernemers die toeleveranciers zijn van gesloten sectoren, moeten een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van de referentieperiode hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze premie moet u een minimale omzetdaling van 60% aantonen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.

Daarnaast moet een onderneming met een actieve bedrijfsvoering in de referteperiode zijn. Deze voorwaarde geldt niet indien de onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen of ten gevolge van de normale jaarlijkse sluiting.

Een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen voor de eerste dag van de steunperiode.

Ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurzaak die regelmatig cateringdiensten verricht en die over een geregistreerd kassasysteem moeten beschikken en deze niet hebben, krijgen een maximale subsidie van 1.500 EUR.

Bepaalde ondernemingen worden uitgesloten van het toepassingsgebied.

Ondernemingen die in ontbinding/stopzetting/faillissement/vereffening zijn;
holdings, management- of patrimoniumvennootschappen;
Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
Ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona-hinderpremie, corona-compensatiepremie, corona-ondersteuningspremie of een Vlaams Beschermingsmechanisme;

Omvang van de steunmaatregel
De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw en op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie tijdens dezelfde referentieperiode in 2020 (dus januari en/of februari 2020).

Indien de onderneming nog niet gestart was in de voormelde referentieperiode (januari en/of februari 2020) wordt de gerealiseerde omzet vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan voor de maand januari of februari 2021.

Als de omzet in de voormelde referentieperiode abnormaal laag is, wordt rekening gehouden met een andere referentieperiode in 2019. Uitzonderlijke en eenmalige opbrengsten of inkomsten worden niet meegeteld voor de berekening van de omzetdaling.

De maandelijkse subsidie bedraagt minimaal 600 EUR
Indien 50% of meer van de omzet haalt uit toelevering aan een gesloten sector (eetgelegenheden met volledige bediening of met beperkte bediening), kan u als referentieperiode diegene kiezen die overeenstemt met de sluitingsperiode van de gesloten sector. Het minimale en maximale subsidiebedrag wordt pro rata berekend. U moet een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronavirusmaatregelen aantonen.

Uitzondering:
Het maximale en minimale subsidiebedrag per maand wordt pro rata berekend afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode. De minimum en maximum steunbedragen voor de gesloten sectoren worden bepaald op basis van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

Aanvraag
De aanvraag moet ingediend worden bij VLAIO. De subsidieaanvraag voor de maand januari 2021 kan vanaf 16 februari 2021 en ten laatste op 15 maart 2021 worden ingediend.

De subsidieaanvraag voor de maand februari 2021 wordt ten vroegste op 16 maart 2021 en ten laatste op 15 april 2021 ingediend.

Bron en meer info :Easypay group Pelt
Nijverheidslaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38