In de media werd de recente quarantaineverplichting voor reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, uitvoerig besproken.

Als werkgever vraagt men zich af wat deze verplichting nu concreet inhoudt? Zijn er bepaalde uitzonderingen voorzien? Ontdek het hieronder!

Principe

Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden sinds kort beschouwd als “hoogrisicocontacten”. Hierdoor moeten ze verplicht in quarantaine.

Uitzonderingen

De regering voorzag een uitzondering op de quarantaineverplichting in de hieronder vermelde specifieke situaties.

Werknemers die een kritische functie uitoefenen in essentiële sectoren

Werknemers die een kritische functie uitoefenen in een essentiële sector mogen onder bepaalde voorwaarden arbeid verrichten op de plaats van tewerkstelling ondanks het feit dat ze in quarantaine zijn. Deze werknemer moet dus in zijn sociaal leven de quarantaine wel respecteren.

De FOD WASO stelde een handig schema op om te bepalen of een werknemer een kritische functie uitoefent in een essentiële sector. Hier vindt u dit schema terug.

Wat al dan niet als een kritische functie in een essentieel bedrijf/sector wordt aanzien, wordt door u bepaald na akkoord van de Ondernemingsraad.

Indien er geen Ondernemingsraad heeft, moet het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn goedkeuring hieromtrent geven.

Indien er geen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft, is er het akkoord van de vakbondsafvaardiging. Bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging dient men  verplicht het voorstel aan uw werknemers zelf voor te leggen.

Er wordt een nominatieve lijst opgesteld van personen die kritieke functies vervullen en in aanmerking komen voor de uitzondering op de quarantaineverplichting.

Let wel: men kan enkel beroep doen op deze uitzondering indien alle andere alternatieven om de continuïteit te waarborgen zijn uitgeput.

Men moet bij controle een lijst kunnen verstrekken die de volgende informatie bevat over de werknemers die in aanmerking komen voor de uitzondering:

  • Naam en voornaam van de betrokkene, functie in het bedrijf, korte beschrijving van de functie;
  • Datum waarop de lijst is opgesteld.

Men geeft uw werknemer een certificaat van uitzondering op quarantaine indien het om een hoogrisicocontact gaat.

Studenten

Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen).

Professionele reizen

Sinds kort worden de buitenlandse reizen om door de werkgever geattesteerde professionele redenen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren anders beoordeeld in de zelfevaluatietool dan niet-professionele reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.

Hierdoor moet de werknemer na een professionele reis die minstens 48 uren duurde in een rode zone en die niet als risicovol bestempeld wordt, niet altijd in quarantaine.

Om hiervan gebruik te kunnen maken moet het Business Travel Abroad (BTA)-formulier door de werkgever online ingevuld worden vóór het vertrek van de betrokken medewerker. Dit vindt u hier terug.

Door het invullen van het BTA-formulier wordt een code gegenereerd om de rubriek professionele reizen te activeren.

De werknemer vult het Passenger Locator Form (PLF) in bij terugkeer naar België. In het PLF is een zelfevaluatievragenlijst opgenomen. Op basis hiervan wordt beslist of de professionele reis al dan niet risicovol was en dus tot het al of niet opleggen van de quarantaine.
Bron en info: Easypay Group
Nijverheidslaan 19
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38