Naast de reeds bestaande verloven die voorzien zijn om zorg te geven aan een naaste die ziek is, wordt ‘het zorgverlof ‘ in het leven geroepen.

Situering zorgverlof

Verlof omwille van dwingende redenen

Momenteel kan een werknemer van het werk afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan problemen die veroorzaakt zijn door gebeurtenissen die een dwingende reden uitmaken. Denk hierbij onder meer aan ziekte van een persoon die met de werknemer samenwoont of schade aan de woning van de werknemer door een natuurramp.

De duur van de afwezigheid bedraagt maximum 10 arbeidsdagen per kalenderjaar.

Zorgverlof

Binnenkort zal een werknemer binnen het bestaande verlofkrediet wegens dwingende redenen, gedurende maximaal 5 dagen per kalenderjaar van het werk afwezig kunnen zijn om iemand persoonlijke zorg of steun te verlenen wanneer die persoon om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

De steun kan verleend worden aan:

  • Een gezinslid, dit is elke persoon die samenwoont met de werknemer;
  • Een familielid, met name:
    • De echtgenoot van de werknemer of de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont;
    • De bloedverwanten tot de eerste graad van de werknemer (dus zijn kinderen en ouders).

De steun kan de vorm aannemen van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging.

De werknemer kan de dagen al dan niet opeenvolgend opnemen.

Onder een ernstige medische reden als gevolg waarvan men behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun wordt elke gezondheidstoestand begrepen, al dan niet het gevolg van een ziekte of medische ingreep, die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat er behoefte is aan aanzienlijke zorg of steun.

Formaliteiten

De werknemer moet vooraf de werkgever in kennis stellen omtrent de opname van zorgverlof.

Hij bezorgt de werkgever ter staving van zijn afwezigheid zo spoedig mogelijk een attest dat in het kalenderjaar waarin het zorgverlof wordt opgenomen door de behandelend arts van het betrokken gezinslid of familielid is afgeleverd en waaruit blijkt dat dit gezinslid of familielid om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. Dit attest mag de medische reden zelf niet vermelden.

Sancties sociaal strafwetboek

Een sanctie van niveau 2 wordt voorzien voor de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die:

  • Het zorgverlof niet heeft toegekend aan de werknemer die er recht op heeft;
  • De duur of de voorwaarden van het zorgverlof niet in acht nam.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Bezoldigd karakter?

De dagen verlof omwille van dwingende redenen en zorgverlof zijn onbezoldigd.

Een koninklijk besluit kan evenwel voorzien in een uitkering voor de dagen zorgverlof waarvoor de werknemer geen recht heeft op loon.

Bijzondere ontslagbescherming

Principe

De werkgever stelt geen handelingen die ertoe strekken eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer die zorgverlof opneemt, behalve om redenen die vreemd zijn aan de opname van het zorgverlof.

De ontslagbescherming vangt aan vanaf het ogenblik van de kennisgeving aan de werkgever en uiterlijk op de dag van de opname van dit zorgverlof. Ze eindigt één maand na de opname ervan.

Bovendien wordt gelijkgesteld met een ontslag door de werkgever tijdens de periode van bescherming, elke handeling van de werkgever na afloop van deze periode die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer en waarvoor tijdens deze periode enige voorbereiding werd getroffen.

Onder het treffen van enige voorbereiding wordt eveneens begrepen, het nemen van de ontslagbeslissing.

Bewijs

De werkgever draagt de bewijslast.

Ontslagmotivering opvragen mogelijk

Op verzoek van de werknemer stelt de werkgever hem er schriftelijk van in kennis.

Sanctie

Het niet-respecteren van de bijzondere ontslagbescherming wordt gesanctioneerd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan het brutoloon voor zes maanden.

Ingeval van een verbreking komt de verbrekingsvergoeding daar bovenop.

Aanrekening op verlof omwille van dwingende redenen

Het recht op zorgverlof wordt aangerekend op het recht op verlof omwille van dwingende redenen.

Bron en info: Easypay Group Pelt
België, 3900 Overpelt, Industrielaan 16
Telefoonnummer: 011 53 18 38
Officiële website: 
easypay-group.com