Er worden opnieuw stappen gezet bij de herinrichting van Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan in Lommel. De herinrichting van de K. Albertlaan en K. Astridlaan en de realisatie van de doorsteek naar de N. Neeckxlaan is nodig om de woonkwaliteit en de verkeersveiligheid op deze drukke verkeersas sterk te verbeteren. Het stadsbestuur is dan ook vastberaden om het project te doen slagen.
Actuele situatie
Het plan dat voorligt gaat uit van een gemiddelde wegbreedte van 15 meter. Daarbinnen is voldoende ruimte voor een weg met twee rijstroken, vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de weg, een verhard voetpad aan de zijde van het centrum en  groenstroken tussen fietspaden en weg.
“Om de heraanleg te kunnen realiseren zijn 88 grondinnames nodig. Voor 78 innames werd een akkoord getekend, waarvan 72 werden gerealiseerd sinds de start van deze  legislatuur”, zegt burgemeester Bob Nijs. “Voor de overige 10 innames zitten 5 innames in een laatste rechte lijn. Bij 5 innames is er momenteel geen zicht op een onderling akkoord.”
Het gemeenschappelijk belang is zo groot dat de stad de onteigeningsprocedure herstart voor de laatste percelen. “De heraanleg moet kwalitatief uitgevoerd worden over het volledige tracé”, benadrukt schepen van openbare werken, Sophie Loots. “Overal duidelijke en veilige fietspaden, veilige in- en uitritten en oversteekplaatsen, en voldoende ruimte voor groen zullen zowel de woonkwaliteit als de verkeersveiligheid in de straten sterk verbeteren.”
Vernieuwd onteigeningsbesluit
Bij een eerste versie van het onteigeningsplan heeft de raad voor vergunningsbetwistingen (een onafhankelijk Vlaams bestuursrechtscollege) aangehaald dat een aantal gegevens ontbraken en verzocht om het studiewerk te verfijnen. Dit is ondertussen gebeurd. Het geactualiseerd onteigeningsbesluit, met een maximale onderhandelingstermijn van 3 maanden, wordt op 22 november 2022 (vandaag) voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op 7 juli 2022 is een vergunning voor de werken aangevraagd. Door een recente uitspraak van de Raad  voor Vergunningsbetwistingen is de vergunningsprocedure in Vlaanderen gewijzigd en zal de omgevingsvergunning bij de provincie Limburg ingediend moeten worden. Dit zorgt voor onverwachte vertraging. De Stad gebruikt de bijgekomen tijd om een aantal aanpassingen in het (groen)ontwerp en de projectnota’s door te voeren en komt zo tegemoet aan eerder ontvangen bezwaren. De extra tijd geeft Proximus ook de mogelijkheid om een studie voor glasvezel uit te kunnen voeren. Als de vergunning en aanbesteding goed verlopen, starten de werken gefaseerd in 2024.
Kosten en subsidies
De kost van de volledige herinrichting is geschat op 3.500.000 euro. In dat bedrag zit de heraanleg van de weg, de plaatsing van slimme verkeerslichten, groenaanleg, de realisatie van de fiets- en voetpaden en de vernieuwing en ontdubbeling van de riolering