De FOD Financiën zal weldra alle niet betaalde alimentatiegelden en achterstallen opnemen in een specifiek innings- en invorderingsregister. De administratie zal hierdoor zichzelf een uitvoerbare titel kunnen verschaffen, zonder bij de rechter te moeten langsgaan. Op vandaag heeft de Staat immers vaak reeds voorschotten moeten betalen aan bepaalde onderhoudsgerechtigden en dient ze daarna een vordering in te stellen om deze gelden terug te vorderen van de schuldige onderhoudsplichtigen.

De onderhoudsplichtige van de openstaande schulden zal worden bericht van het eventuele openstaande bedrag en ten vroegste één maand later zullen deze in bovenstaand register worden opgenomen. Dit register vormt dan ook meteen de uitvoerbare titel om deze openstaande bedragen onmiddellijk in te vorderen. Er zal met andere woorden geen verder administratief dwangbevel meer vereist zijn.

De bevoegde adviseur-generaal van de administratie van de FOD Financiën zal na periodieke en automatische opmaak het innings- en invorderingsregister uitvoerbaar verklaren. Zodra deze uitvoerbaar verklaard werden, worden deze via brief of elektronisch ter kennis gebracht aan de onderhoudsplichtigen. Dergelijke kennisgeving stuit ook meteen de eventuele verjaring van de invordering. De aan de staat verschuldigde nalatigheidsinteresten bij laattijdige betaling worden bij de invordering integraal meegenomen.

Bron:
Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft.
Koninklijk besluit van 1 oktober 2019 tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters.

Bron en info: Easypay Group
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38