Legt u de vervangingsfeestdagen voor 2020 collectief vast in uw onderneming voor al uw werknemers, dan moet u een aantal spelregels respecteren.
Hieronder zetten we deze voor u op een rij.

De wettelijke feestdagen

De wettelijke feestdagen in 2020 zijn:
Nieuwjaar Woensdag 01/01/2020
Paasmaandag Maandag 13/04/2020
Feest van de arbeid Vrijdag 01/05/2020
O.L.H. Hemelvaart Donderdag 21/05/2020
Pinkstermaandag Maandag 01/06/2020
Nationale feestdag Dinsdag 21/07/2020
O.L.V. Hemelvaart Zaterdag 15/08/2020
Allerheiligen Zondag 01/11/2020
Wapenstilstand Woensdag 11/11/2020
Kerstmis Vrijdag 25/12/2020

De vervangingsfeestdagen
Feestdagen die samenvallen met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (doorgaans zaterdag en/of zondag), moeten vervangen worden door een andere dag waarop normaal gezien wel wordt gewerkt.
De te vervangen feestdagen in 2020 (in een 5-dagenweek) zijn zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020. De andere feestdagen die samenvallen met een dag tijdens welke er gewoonlijk niet in het bedrijf wordt gewerkt, moeten eveneens worden vervangen.
Hoe de vervangingsfeestdag(en) vastleggen?

Op sectorniveau
Vaststelling van de vervangingsdag door een beslissing van het Paritair Comité voor alle ondernemingen die onder haar bevoegdheid vallen.
Voor de volledige onderneming
Vaststelling dient te gebeuren door de Ondernemingsraad, of in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek hieraan, door een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemers. In die gevallen moet de beslissing genomen worden vóór 15 december 2019.
Door individueel akkoord
Als er geen collectieve overeenstemming bereikt wordt binnen de onderneming, kan de vervangingsdag ook bepaald worden door een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.
Geen akkoord
Dan wordt de feestdag automatisch vervangen door de eerstvolgende dag na die feestdag waarop in de onderneming normaal wel wordt gewerkt.
Bekendmaking collectieve vervangingsfeestdagen 2020 vóór 15 december 2019
Wanneer de vervangingsdag van de feestdag collectief in de onderneming wordt vastgelegd, moet deze in de onderneming worden bekendgemaakt vóór 15 december 2019.
Dit gebeurt door een ondertekend en gedateerd bericht in de lokalen van de onderneming uit te hangen. Een kopie van dit bericht moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement en verstuurd worden naar de Sociale Inspectie.
Een model van kennisgeving vindt u op de website http://easypay-group.com/nl_BE/kennis/modeldocumenten/ onder de rubriek Modeldocumenten – Feestdagen.
Voor full-service klanten van het sociaal secretariaat
Gelieve de vervangingsdag mee te delen aan uw dossierbeheerder via het model van kennisgeving. Op uw uitdrukkelijk verzoek maakt uw dossierbeheerder deze kopie over aan de Sociale Inspec

Info en bron:
Easypay Group
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38