OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2023_GR_00024 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 24 januari 2023 –
openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Onderwijs
2 2023_GR_00051 Aansluiting bij het leersteuncentrum KOSMOS – Goedkeuring
Evenementen
3 2023_GR_00057 Subsidiereglement evenementen – Goedkeuring
Financiën
4 2023_GR_00021 Kerkenbeleidsplan Lommel gewijzigde versie 2023 – Goedkeuring

Joris Mertens

R.O. / Vergunningen
5 2023_GR_00065 Zaak der wegen : Goedkeuren wijzigen bestaande rooilijn behorende bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden met referentie stad V1903-01, meer bepaald het verleggen van de sentier nr. 91 (Hondshoevenpad), gratis grondafstand van de zate van de zachte verbinding en opname ervan in het openbaar  domein – Goedkeuring
6 2023_GR_00066 Zaak van de weg – Goedkeuren aanleg infrastructuur (wegenis, nutsvoorzieningen en openbaar park) bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor de afbraak van bestaande gebouwen + vellen van bomen + bouwen van 4  parkappartementsgebouwen met 69 appartementen, ondergrondse parkeergarage en 15 grondgebonden woningen – 2022/234/OMV – Goedkeuring
7 2023_GR_00070 Zaak van de wegen : Wijzigen rooilijn, herinrichten openbaar domein en inrichten zachte verbinding behorende bij de omgevingsaanvraag voor het bouwen van 72 appartementen, 4 handelsruimtes, horecazaak, 239 parkeerplaatsen, 241 fietsstallingen, kappen van bomen, de ingedeelde activiteit ‘grondwaterbemaling’ en de  kleinhandelsactiviteit nieuw handelsgeheel met een totale netto-verkoopsoppervlakte van 4342m². – Beslissing over de zaak der wegen (2023/003/OMV) – Weigering
Duurzaamheid
8 2023_GR_00061 Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Limburg en stad Lommel – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Internationale samenwerking
9 2023_GR_00071 Solidariteit met de slachtoffers van de crisis in Turkije/Syrië –  Consortium 12-12 – Goedkeuring

Johan Bosmans

Financiën
10 2023_GR_00059 Belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten
van commerciële vestigingen – Goedkeuring
11 2023_GR_00060 Belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen – Goedkeuring
12 2023_GR_00058 Belastingreglement op de aanplakborden en richtingsborden –  Goedkeuring
13 2023_GR_00025 Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken:
wijziging visvergunning leeftijd – Goedkeuring
14 2023_GR_00067 Retributiereglement op het gebruik van een politiecel – Goedkeuring
Landbouw
15 2023_GR_00053 Goedkeuren van modelovereenkomst bruikleen landbouwgronden en toewijzing – Goedkeuring
16 2023_GR_00054 Goedkeuren aanpassen pachtprijzen – Goedkeuring
Markten & Kermissen
17 2023_GR_00069 Goedkeuren concessieovereenkomst Teutenmarkt – Goedkeuring

Nancy Bleys
R.O. / Woonbeleid
18 2023_GR_00023 Erkenningsaanvraag nieuwe woonmaatschappij – Kennisneming

Bob Nijs
Juridische dienst
19 2023_GR_00045 Goedkeuring charter ‘Steden en gemeenten voor bemiddeling’ –
Goedkeuring
Bedrijfsleven
20 2023_GR_00068 Goedkeuren verlenen opstalrecht door echtgenoten Croonen –
Vlems en garage Croonen aan De Meester bv en inbreng onroerende goederen in De Meester bv – Goedkeuring
Grondbeleid
21 2023_GR_00052 Goedkeuring opzeg gebruiksovereenkomst IOED Bosland – Vzw
De Kom onderling overleg – Goedkeuring
Politie
22 2023_GR_00050 Vacantverklaring CALog niveau A: aanwerving via dringende
externe werving – Goedkeuring
23 2023_GR_00056 Aankoop politiekledij – Goedkeuring
Secretariaat & archief
IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Kris Verduyckt: Snelbus Lommel-Hasselt
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Stefanie Lieben: Stand van zaken bankautomaten
centrum
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Rita Phlippo: Personeelsuitgaven per niveau nav
meerjarenplanning
IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Carine Creemers: Herinrichting kruispunt Lutlommelse Kiezel – Torenstraat
IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Elly Vanbrabant: Vlinderpad
IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Wat gaat de stad doen tegen
huisjesmelkers in Lommel?