Gemeenteraad
Dagorde open zitting Zitting van 15 december 2020
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2020_GR_00345 Verslag gemeenteraad 24 november 2020 – openbare zitting – Goedkeuring
Peter Vanderkrieken
Financiën
2 2020_GR_00331 Kerkfabrieken – budget 2021 en meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
Karel Wieërs
Juridische dienst
3 2020_GR_00329 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark DV – Goedkeuring
4 2020_GR_00339 Voordracht twee commissarissen EVA vzw Toerisme Lommel – Goedkeuring
5 2020_GR_00341 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Toerisme Lommel – Goedkeuring
Sophie Loots
Bosland
6 2020_GR_00356 Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de opdracht Transitie Bosland – Goedkeuring
Dirk Vanderhoydonks
Financiën
7 2020_GR_00334 Renteloze lening 2019 tussen Stad Lommel en AGB Sport en Recreatie Lommel : Addendum – Goedkeuring
8 2020_GR_00347 AGB Sport en Recreatie – Meerjarenplan 2020-2025 (Kredieten 2021) – Goedkeuring
9 2020_GR_00348 AGB Sport en Recreatie – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
10 2020_GR_00351 Aanstellen Bedrijfsrevisor AGB Sport & Recreatie (periode 2020- 2022) – Goedkeuring
Samenleving
11 2020_GR_00358 Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst RIMO Limburg m.b.t. Depot Margo voor het aanleveren van goedkope en gezonde basisproducten voor onze lokale voedselbedeling – Goedkeuring
Johan Bosmans
Secretariaat & archief
12 2020_GR_00352 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming
Financiën
13 2020_GR_00315 Belastingreglement op de drijfkracht van motoren – Goedkeuring
14 2020_GR_00340 Uitbetalen toelage politieke fracties – Goedkeuring
15 2020_GR_00343 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voor de stad en OCMW Lommel – Goedkeuring
16 2020_GR_00344 Belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen – Goedkeuring
Horeca
17 2020_GR_00338 Goedkeuring subsidiereglement investering terrassen op openbaar domein – Goedkeuring
Juridische dienst
18 2020_GR_00353 Goedkeuring politieverordening op het privaat gebruik van het openbaar domein voor terrassen e.a. – Goedkeuring
Bob Nijs
secretariaat & archief
19 2020_GR_00333 Vergaderdata gemeenteraden en gemeenteraadscommissies
2021 – Kennisneming
Financiën
20 2020_GR_00350 AGB Patrimonium Meerjarenplan 2020-2025 (kredieten 2021) – Goedkeuring
21 2020_GR_00349 AGB Patrimonium Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
Bedrijfsleven
22 2020_GR_00355 Aanvraag tot doorverkoop perceel industriegrond met gebouw t/p Balendijk 242 – Goedkeuring
Grondbeleid
23 2020_GR_00354 Vertegenwoordiging stad Lommel door Afdeling Vastgoedtransacties in functie van aankoopaktes minnelijke
verwerving grondzates fase 1 Rondweg Lommel – Goedkeuring
24 2020_GR_00330 Aankoop percelen in openbare nutszone t/p Enneven – Goedkeuring
25 2020_GR_00336 Gratis grondafstand in verkaveling Sint-Pietersstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring

Ronny Vanhoof
algemeen directeur wnd
Stijn Mertens
voorzitter
De link naar de steaming van deze Openbare zitting van de gemeenteraad
https://www.youtube.com/watch?v=MH6G6Z5UJrY&t=1478s