Volg de Gemeenteraad Live: https://www.youtube.com/watch?v=SWWU0PAsyWY

 

Dagorde  – open zitting  – Zitting van 28 september 2021

OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2021_GR_00243 Notulen gemeenteraad 22 juni 2021 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Jeugd
2 2021_GR_00255 Aanpassing huishoudelijk reglement Huis van de Jeugd – Goedkeuring
Onderwijs
3 2021_GR_00267 Aanpassing schoolreglement stedelijke basisscholen – Goedkeuring
IVA De Adelberg
4 2021_GR_00278 IVA De Adelberg – goedkeuring jaarverslag 2020 – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
5 2021_GR_00259 Voordracht lid raad van beheer VZW Stedelijk Motorcrosscentrum Lommel – Goedkeuring
6 2021_GR_00260 Nieuwe vertegenwoordiger interlokale verenigingen n.a.v. ontslag raadslid – Goedkeuring
7 2021_GR_00270 Ontbinding en vereffening Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
8 2021_GR_00254 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Parking Stadhuis 2 – Goedkeuring
9 2021_GR_00256 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Speelpleinstraat en de aangrenzende parkings – Goedkeuring
10 2021_GR_00258 Advies snelheidsbeperking N712 – Goedkeuring
11 2021_GR_00279 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Hendrik van Veldekestraat – Goedkeuring
12 2021_GR_00280 Opheffing van een gedeelte van de gemeenteweg Elzen – grafisch plan – Voorlopige vaststelling – Goedkeuring

Joris Mertens
Milieu
13 2021_GR_00248 Openbare houtverkoop 2021 – Goedkeuring
Klimaat
14 2021_GR_00269 Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact – Goedkeuring
R.O. / Vergunningen
15 2021_GR_00282 Beslissing over de aanleg van een nieuwe gemeenteweg in kader van omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden in functie van het creëren van 91 loten bestemd voor bebouwing met aanleg van nieuwe wegenis en infrastructuur en het kappen van bomen (V1872) – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Sport
16 2021_GR_00276 Vaststelling huurtarief nieuwe sporthal – Goedkeuring
Financiën
17 2021_GR_00274 AGB Lommel Sport & Recreatie Jaarrekening 2020 – Goedkeuring
18 2021_GR_00277 Aanpassen modaliteiten Prijssubsidiereglement 2021 (addendum aan beheersovereenkomst tussen Stad Lommel en AGB Sport en Recreatie) – Goedkeuring

Johan Bosmans
Secretariaat & archief
19 2021_GR_00240 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming
Financiën
20 2021_GR_00261 Retributiereglement verhuringen Huis van de Jeugd – Goedkeuring
21 2021_GR_00265 Reglement op renteloze leningen voor infrastructuurwerken door verenigingen – Goedkeuring
22 2021_GR_00275 AGB Patrimonium: Jaarrekening 2020 – Goedkeuring
23 2021_GR_00266 Opvolgingsrapportering 1ste semester 2021 – meerjarenplan 2020-2025 – Kennisneming

Nancy Bleys
Samenleving
24 2021_GR_00239 Verlenging 01/01/2021-31/12/2021 van de Strategische Veiligheids- en PreventiePlannen 2014-2017 – Kennisneming
Maatschappelijke dienstverlening
25 2021_GR_00249 VZW Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Lommel: statutenwijziging – Goedkeuring

Bob Nijs
Gezondheidsconsulent
26 2021_GR_00246 Besluit toezichthoudende overheid in verband met klacht Samen Vooruit beslissing GR 23 februari 2021 – verkoop perceel Vreskensvennen – Kennisneming
Bedrijfsleven
27 2021_GR_00283 Goedkeuren aanvraag tot verhuring perceel industriegrond met gebouw t/p Hendrik Heymanstraat 15 – Goedkeuring
Grondbeleid
28 2021_GR_00262 Gratis grondafstand bij stedenbouwkundige vergunning t/p Mudakkers en opname ervan in het openbaar domein – Goedkeuring
29 2021_GR_00263 Goedkeuren delegatie van bevoegdheid voor leden van het college in functie van ondertekenen notariële aktes – Goedkeuring
30 2021_GR_00264 Aankoop gronden in functie van minnelijke verwerving grondzates fase 1 Rondweg Lommel – Goedkeuring
31 2021_GR_00241 Ruiling gronden met Gemeenschapsonderwijs Go! t/p Speelpleinstraat – Goedkeuring
32 2021_GR_00284 Goedkeuring gebruiksovereenkomst gebouw De Harmonie – Frans Van Hamstraat – Goedkeuring
Juridische dienst
33 2021_GR_00271 Aanwijzing vaststellende ambtenaren in het kader van gemeentelijke administratieve sancties – Goedkeuring
34 2021_GR_00272 Aanwijzing gemeenschapswacht-vaststellers in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties – Goedkeuring
Financiën
35 2021_GR_00247 PZ Lommel – Goedkeuring begrotingswijziging 1 2021 door het federaal toezicht – Kennisneming
36 2021_GR_00252 PZ Lommel – Goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2020 door het federaal toezicht – Kennisneming
Politie
37 2021_GR_00268 Goedkeuring deelname occasionele gezamenlijke opdracht voertuigverzekeringen Limburgse politiezones – Goedkeuring

Secretariaat & archief
38 2021_GR_00285 Stand van zaken BMX parcours (Samen Vooruit) – Kennisneming
39 2021_GR_00286 Geluidsoverlast evenement Pinopop (Samen Vooruit) – Kennisneming
40 2021_GR_00287 Verkaveling Sint Ambrosiusstraat (Samen Vooruit) – Kennisneming
41 2021_GR_00288 Stopzetting GRUP oude Philipssite (Samen Vooruit) – Kennisneming
42 2021_GR_00289 Gemiste kans? Overname brandstoffenhandel Stationsstraat (Samen Vooruit) – Kennisneming
43 2021_GR_00290 Opvolging openbare kunstwerken (Samen Vooruit) – Kennisneming
44 2021_GR_00291 Verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers bij grote (wegen)werken (PVDA) – Kennisneming
45 2021_GR_00292 Kraakpanden in Lommel-centrum (PVDA) – Kennisneming