Dagorde Zitting van 25 juni 2024
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Team Management- en Bestuursondersteuning: administratieve ondersteuning
1 2024_GR_00127 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 28 mei 2024 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Team Vrije Tijd
2 2024_GR_00135 Samenwerkingsovereenkomst De RegenbOog VZW zomer 2024 –
Goedkeuring
Team Financiën, Aankopen & Contracten
3 2024_GR_00136 Advies rekening 2023 kerkfabriek O.L. Maagd der Armen Lutlommel – Goedkeuring
4 2024_GR_00137 Advies rekening 2023 kerkfabriek O.L.V. van Lourdes HeideHeuvel – Goedkeuring
5 2024_GR_00138 Advies rekening 2023 kerkfabriek Sint-Pietersbanden Centrum –
Goedkeuring
6 2024_GR_00139 Advies rekening 2023 kerkfabriek Heilig Sacrament Kattenbos –
Goedkeuring
7 2024_GR_00140 Advies rekening 2023 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Kerkhoven –
Goedkeuring
8 2024_GR_00141 Advies rekening 2023 kerkfabriek Sint-Barbara Werkplaatsen –
Goedkeuring
9 2024_GR_00142 Advies rekening 2023 kerkfabriek Sint-Paulus Heeserbergen -Goedkeuring
10 2024_GR_00143 Advies rekening 2023 kerkfabriek Sint-Antonius Barrier – Goedkeuring
11 2024_GR_00144 Advies rekening 2023 kerkfabriek Sint-Jozef Kolonie – Goedkeuring
12 2024_GR_00145 Nominatieve subsidies 2024-2025 – Goedkeuring
13 2024_GR_00156 Kerkfabrieken – budget 2025 – Goedkeuring

Karel Wieërs
VZW Erfgoed
14 2024_GR_00157 Algemene Vergadering EVA Erfgoed Lommel VZW d.d. 4 september 2024 – Goedkeuring
Team Financiën, Aankopen & Contracten
15 2024_GR_00134 2024034 – Zomeronderhoud + Ondersteuning Groendienst 2025-2027 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring
Team Management- & Bestuursondersteuning
16 2024_GR_00147 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Gemeentelijke Holding NV – in vereffening – 26 juni 2024 – Goedkeuring
17 2024_GR_00125 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering van IGL – 27 juni 2024 – Goedkeuring
18 2024_GR_00130 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Nuhma cv – 8 oktober 2024 – Goedkeuring

Sophie Loots
Team Mobiliteit en Openbare Werken
19 2024_GR_00148 Aanpassing van de voorwaarden voor de vrijgave van de bankwaarborg bij projecten in functie van de aanleg van toekomstig openbaar domein – Goedkeuring
Team Financiën, Aankopen & Contracten
20 2024_GR_00158 2024036 – Bouwen van hallen voor groendienst – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Joris Mertens
Team Stadsontwikkeling
21 2024_GR_00159 Aanstellen plaatsvervangende secretaris Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – Goedkeuring
22 2024_GR_00166 Goedkeuring addendum Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op
Prestatiefinanciering) Energiehuis Limburg en stad Lommel – Goedkeuring
23 2024_GR_00167 Coöperatieve pv-panelen op publieke daken -stroomafnameovereenkomst energiedelen Stadswerken – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Team Vrije Tijd
24 2024_GR_00131 Aanpassing subsidiereglement sport – Goedkeuring
Team Financiën, Aankopen & Contracten
25 2024_GR_00160 AGB Lommel Sport & Recreatie – Jaarrekening 2023 – Goedkeuring
26 2024_GR_00161 AGB Sport en Recreatie – Aanpassing meerjarenplan 2020-2026
– Goedkeuring
Team Samenleven
27 2024_GR_00126 Wijziging verhuurreglement Wijkvormingscentrum de Kievit –  Goedkeuring

Johan Bosmans
Team Financiën, Aankopen & Contracten
28 2024_GR_00133 Stad en OCMW Lommel – Jaarrekening 2023 – Goedkeuring
29 2024_GR_00132 Aanpassing kredieten 2024-2026 voor de stad en OCMW Lommel
– Goedkeuring
30 2024_GR_00163 Renteloze lening 2023 tussen Stad Lommel en AGB Sport en Recreatie Lommel : Investeringsuitgaven 2023 – Goedkeuring
31 2024_GR_00164 Belastingreglement op de 2de verblijven – Goedkeuring
Team Economie
32 2024_GR_00162 Verlenging subsidiereglement “Lommel Loont” – Goedkeuring

Bob Nijs
Algemeen directeur
33 2024_GR_00149 Organisatiebeheersing: jaarlijkse rapportage – Kennisneming
34 2024_GR_00104 Verslag regioraad Limburg – Kennisneming
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
35 2024_GR_00146 Aanpassing reglement klachtenbehandeling – Goedkeuring
Team Financiën, Aankopen & Contracten
36 2024_GR_00102 PZ Lommel – Goedkeuring van de jaarrekening 2023 – Goedkeuring
37 2024_GR_00110 PZ Lommel – Begrotingswijziging 1 2024 en meerjarenplan –  Goedkeuring
38 2024_GR_00150 AGB Patrimonium Jaarrekening 31 december 2023 – Goedkeuring
39 2024_GR_00151 AGB Patrimonium Aanpassing Meerjarenplan 2020-2026 – Goedkeuring
Team Economie
40 2024_GR_00165 Aanvraag tot fusie en partiële splitsing van onroerende goederen
t/p Hendrik Heymanstraat 10 & 14 en Joris Helleputtestraat 9 door Kedi bv en L.V.C. nv aan Immo V.C. nv – Goedkeuring
41 2024_GR_00129 Verkoop perceel industriegrond t/p Maatheide aan Edibo Immo NV – Goedkeuring
42 2024_GR_00152 Opzeg huurovereenkomst Rustoordstraat 3A – Goedkeuring
Politie
43 2024_GR_00153 Goedkeuring bestek “Aankoop en installatie van een nieuwe cloud telefooncentrale” – Goedkeuring

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: conformiteitsattest voor  huurwoningen.
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Rina Ven: Beschikbaarheid sociale woningen
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Elly Vanbrabant: parkeerbeleid in Lommel en
parkeerplaatsen mobilhomes
IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Wie gaat opdraaien voor de
herstellingen aan de Kerkstraat