OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2024_GR_00001 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 19 december 2023 –
openbare zitting – Goedkeuring

Karel Wieërs

Juridische dienst
2 2024_GR_00008 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering S-Lim DV – Goedkeuring
3 2024_GR_00007 Samenwerkingsovereenkomst Interbestuurlijke vereniging ‘Lokale
Actiegroep Kempen’ – Goedkeuring

Sophie Loots

Openbare werken
4 2024_GR_00016 2023210 – Restauratie Mariapark te Lommel – Goedkeuring
selectieleidraad – Goedkeuring

Joris Mertens

R.O. / Vergunningen
5 2024_GR_00017 Zaak der wegen : Goedkeuren Wijzigen rooilijn, herinrichten openbaar domein en inrichten zachte verbinding behorende bij de omgevingsaanvraag voor het bouwen van 65 appartementen, 3 handelsruimtes, 1 horecazaak, bijhorende parkeerkelder, kappen van bomen, de ingedeelde activiteit ‘grondwaterbemaling’ en de  kleinhandelsactiviteit nieuw handelsgeheel (OMV_2023125269) (2023/181-01/OMV) –
Goedkeuring
Meting
6 2024_GR_00010 Verplaatsing ligging Buurtweg nr. 68 ‘Oude Vos Weyerweg’ langsheen waterloop ‘Molse Nete’ – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks

Internationale samenwerking
7 2024_GR_00021 Verlengen stedenband Lommel – Ciudad Darío. Strategisch plan 2024 en vriendschapsverdrag – Goedkeuring – Goedkeuring

Bob Nijs

Algemeen directeur
8 2024_GR_00005 Delegatie bij reglement van de invulling van het begrip dagelijks
personeelsbeheer – Goedkeuring
Financiën
9 2024_GR_00006 PZ Lommel – Goedkeuring budget 2024 door het federaal toezicht – Kennisneming
Grondbeleid
10 2024_GR_00011 Verlenging huurovereenkomsten met jeugdverenigingen voor percelen Nieuwe Kopen/ De Ryten in functie van organisatie van jeugdkampen- Addendum –  Goedkeuring
Politie
11 2024_GR_00019 Vacantverklaring 1 functie in mobiliteit: Inspecteur Klachtendienst / onthaal – Goedkeuring
12 2024_GR_00013 Vacantverklaring 1 functie in mobiliteit: Inspecteur interventie –
Goedkeuring

Secretariaat & archief

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Gemeentelijk meldpunt  problemen met de Lijn.
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Parkeerplaatsen tijdens de
wegenwerken aan de Rondweg/Stadslaan
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Sluikstort ter hoogte van de nog te realiseren doorsteek tussen Leopoldlaan en Dr. Neeckxlaan.
IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Kris Verduyckt: Heraanleg schoolomgevingen Warande, Lutlommel en Eltenbos
IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Carine Creemers: Onderhoud wegenis; Fabriekstraat en Kerkhovensesteenweg
IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Jean Jacques Melotte: herinrichting Burgemeesterspark
IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Rina Ven: Dierenasiel stand van zaken
IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Ronny Geysen: Padelterreinen in stedelijk sportcentrum
IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Rita Phlippo: Welzijnscampus in Pelt?
IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Luc Ooms: Resolutie voor het behoud van een
huisartsenwachtpost in Noord Limburg