Nieuwe omgevingsvergunning in voorbereiding

De procedure voor de werken aan de overkapping van het kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel is nog steeds in volle voorbereiding. De initiële omgevingsvergunning werd onlangs vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wat voor extra vertraging van het dossier zorgt. Een nieuwe omgevingsvergunning met extra onderzoek wordt dit najaar aangevraagd. De eerste werken op het terrein zijn dus ten vroegste voor 2021.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel gaan het gevaarlijk kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel veiliger herinrichten. De Ringlaan zal daarbij onder de Stationsstraat doorlopen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde onlangs de eerste procedure voor een omgevingsvergunning uit 2018, wegens het ontbreken van een milieueffectenrapport. Bij het indienen van het dossier bevond deze tussenstap zich nog in een grijze zone.

Er dient nu dus een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor het project ingediend te worden.
Dat zal dit najaar gebeuren.

In die periode zal er ook opnieuw uitvoerige communicatie volgen over het project.

Extra studie onderzoekt effecten op omgeving

Dit voorjaar startte het Agentschap Wegen en Verkeer al een extra MER-studie op, om te anticiperen op de gewijzigde de regelgeving rond bemaling (aanpassingen grondwaterstanden tijdens uitvoering werken). De effecten van het project op de omgeving worden daarin onderzocht, alsook de eventuele milderende maatregelen.

De resultaten van dat MER-rapport worden straks dan ook meegenomen in het nieuwe dossier.
Klankbordgroep
De klankbordgroep van ondernemers uit de omgeving die zich zal buigen over de minderhinder-maatregelen tijdens de werken en de signalisatie van de handelszones, wordt opgestart van zodra er meer duidelijkheid is over de startdatum van de eerste activiteit op het terrein.
Geïnteresseerde ondernemers of winkelverantwoordelijken kunnen zich nog steeds melden bij bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx.