Zoals al eerder aankondigden, is de single permit van toepassing sinds 1 januari 2019. Sindsdien is de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling langer dan 90 dagen gewijzigd. De gecombineerde vergunning, die aangevraagd moet worden, is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.
Doordat de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen en de toegang tot de arbeidsmarkt een regionale materie is, hebben de verschillende entiteiten samenwerkingsakkoorden afgesloten om het beleid te coördineren.
Een eerste samenwerkingsakkoord voorzag de procedure van de single permit. De gewesten konden de voorziene regels verder detailleren.
Een tweede samenwerkingsakkoord voorzag de voorwaarden en formaliteiten voor bepaalde werknemerscategorieën. Het gaat meer bepaald om hooggekwalificeerde werknemers (Europese blauwe kaart), onderzoekers, stagiairs, seizoenarbeiders, vrijwilligers en werknemers die binnen een onderneming tijdelijk worden overgeplaatst en vergunningen voor langetermijnmobiliteit. De inhoud van het tweede samenwerkingsakkoord zal geleidelijk aan in werking treden.
Een derde samenwerkingsakkoord voorziet de inwerkingtreding van de eerste maatregelen in verband met deze werknemerscategorieën.
Op 1 september 2019 treden de eerste maatregelen in werking voor hooggekwalificeerde werknemers en seizoenarbeiders.
Voor de andere werknemerscategorieën zal het nog even wachten zijn.

Vlaanderen kondigt single permit aan.
Indien men als werkgever in België een niet-EU-onderdaan wenst tewerk te stellen, dient men in principe te beschikken over een arbeidsvergunning en arbeidskaart. Daarnaast dient de werknemer zich ook in regel te stellen qua verblijf in België.
Tot op heden worden arbeidskaarten en verblijfsvergunningen via aparte procedures aangevraagd.
In Vlaanderen wijzigt deze procedure vanaf 1 januari 2019. Dat werd zo meegedeeld op de website van het Vlaamse Gewest.
Meer concreet zal in Vlaanderen vanaf 1 januari 2019 voor een tewerkstelling van langer dan 90 dagen een gecombineerde vergunning (de zogeheten “single permit”) moeten worden aangevraagd.
De lancering van de single permit bij de andere Gewesten werd nog niet officieel aangekondigd.

Single permit
De single permit betreft een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als verblijf bevat.
De single permit wordt ingevoerd voor niet-EU-buitenlanders die meer dan 90 dagen in België komen werken. Indien het verblijf en de tewerkstelling van de niet-EU-onderdaan maximaal 90 dagen bedraagt, dan dienen de oude en aparte procedures toegepast te worden. Hetzelfde geldt voor de tewerkstelling van au-pair jongeren, stagiairs, grensarbeiders en bezitters van de Europese Blauwe Kaarten.
Het is in principe de toekomstige werkgever die de aanvraag voor de single permit doet voor de onderdaan van een derde land. Hij dient deze aanvraag in bij de bevoegde regionale migratiedienst van de bevoegde gewestelijke overheid. De aanvraag voor een toelating om te werken geldt tevens als aanvraag voor een machtiging tot verblijf.
Bron en info: Easypay Group Overpelt
Industrielaan 16, 3900 Pelt.
Telefoon: 011 53 18 38