De protestbeweging van de “gele hesjes” organiseert al enkele dagen protesten tegen de hoge brandstofprijzen in ons land. Bij deze acties worden o.a. brandstofdepots, wegen, industrieterreinen, … geblokkeerd.

Wat gebeurt er als de werknemer hierdoor niet kan komen werken? Kan men de werknemer op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
Werknemers die door een actie van de gele hesjes (blokkering van de weg) niet op het werk geraken
De werknemer die zich normaal naar het werk heeft begeven en niet op het werk aankomt ten gevolge van een oorzaak die hem is overkomen op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil, heeft recht op gewaarborgd dagloon (artikel 27, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Hieruit volgt dat wanneer een werknemer niet op het werk is geraakt ten gevolge van een actie van de gele hesjes, hij voor die dag recht heeft op gewaarborgd dagloon. Bijgevolg kan er voor deze dag geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.

Werknemers die door een actie van de gele hesjes (blokkering van een industrieterrein, bevoorradingsdepot voor tankstations …) hun werk niet kunnen aanvatten
De werknemer die door een oorzaak onafhankelijk van zijn wil, de arbeid niet kan aanvatten wanneer hij zich normaal naar het werk heeft begeven, heeft ook recht op gewaarborgd dagloon (artikel 27, 2° van de wet op de arbeidsovereenkomsten). Deze bepaling geldt niet in geval van staking. Aangezien de acties van de gele hesjes niet als een staking worden beschouwd maar als een losse protestactie van individuele burgers, hebben de werknemers die ten gevolge van een blokkering van een industrieterrein of een bevoorradingsdepot hun werk niet kunnen aanvatten, eveneens recht op gewaarborgd dagloon. Zij kunnen voor deze dag niet tijdelijk werkloos worden gesteld ingevolge overmacht.

Werknemers met een rijdend beroep (taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs …) die door een gebrek aan brandstof niet kunnen werken ten gevolge van een actie van de gele hesjes
Indien werknemers met een rijdend beroep, door gebrek aan brandstof, niet kunnen werken aangezien tankstations geen benzine meer hebben ten gevolge van een blokkering van bevoorradingsdepots door de gele hesjes, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.
De directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau (plaats waar de onderneming gevestigd is) neemt een beslissing over het al dan niet aanvaarden van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, rekening houdend met alle elementen van het dossier, en gaat geval per geval na of aan alle voorwaarden voor overmacht is voldaan. Zo zal uit het ingediende dossier de totale onmogelijkheid tot werken moeten blijken. Loutere problemen met de bevoorrading volstaan dus niet. Er moet aangetoond worden dat bepaalde tankstations effectief gesloten waren wegens gebrek aan brandstof, en dat de werknemer zich ook niet bij andere tankstations heeft kunnen bevoorraden. Ook hier geldt het principe dat er voor de begonnen arbeidsdag recht is op gewaarborgd dagloon in toepassing van voormeld artikel 27 van de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Werknemers, tewerkgesteld in tankstations, die gesloten zijn door gebrek aan brandstof
Werknemers die niet kunnen werken doordat tankstations gesloten zijn wegens gebrek aan brandstof, kunnen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, indien uit het ingediende dossier duidelijk de onmogelijkheid tot werken wordt aangetoond.
Bron en info: Easypay Group Lommel. Louis Pasteurstraat 17 A te 3920 Lommel

Diensten op dit adres:
  • Sociaal secretariaat
    Tel.: +32(0)11 53 18 38
    Fax: +32(0)11 60 67 97
    Email:[email protected]