Legt u de vervangingsfeestdagen voor 2023 collectief vast in uw onderneming voor al uw werknemers, dan moet u een aantal spelregels respecteren. Hieronder zetten we deze voor u op een rij.

De wettelijke feestdagen

De wettelijke feestdagen in 2023 zijn:

Nieuwjaar Zondag 1 januari 2023
Paasmaandag Maandag 10 april 2023
Feest van de Arbeid Maandag 1 mei 2023
O. L. H. Hemelvaart Donderdag 18 mei 2023
Pinkstermaandag Maandag 29 mei 2023
Nationale feestdag Vrijdag 21 juli 2023
O.L.V. Hemelvaart Dinsdag 15 augustus 2023
Allerheiligen Woensdag 1 november 2023
Wapenstilstand Zaterdag 11 november 2023
Kerstmis Maandag 25 december 2023

De vervangingsfeestdagen

Feestdagen die samenvallen met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (doorgaans zaterdag en/of zondag) moeten vervangen worden door een andere dag waarop normaal gezien wel wordt gewerkt.

De te vervangen feestdagen in 2023 (in een 5-dagenweek) zijn zondag 1 januari 2023 en zaterdag 11 november 2023.
De andere feestdagen die samenvallen met een dag tijdens dewelke er gewoonlijk niet in het bedrijf wordt gewerkt, moeten eveneens worden vervangen.

Vastleggen van vervangingsfeestdag(en)

Op sectorniveau

De vaststelling van de vervangingsdag kan gebeuren door een beslissing van het Paritair Comité voor alle ondernemingen die onder haar bevoegdheid vallen.

Voor de volledige onderneming

De vaststelling van de vervangingsdag voor de volledige onderneming dient te gebeuren door de Ondernemingsraad, of in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek hieraan, door een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemers. In al die gevallen moet de beslissing genomen worden vóór 15 december 2022.

Door individueel akkoord

Indien er geen collectieve overeenstemming bereikt wordt binnen de onderneming, kan de vervangingsdag ook bepaald worden door een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

Geen akkoord

Dan wordt de feestdag automatisch vervangen door de eerstvolgende dag na die feestdag waarop in de onderneming normaal wel wordt gewerkt.

Bekendmaking collectieve vervangingsfeestdagen 2023 vóór 15 december 2022

Wanneer de vervangingsdag van de feestdag collectief in de onderneming wordt vastgelegd, moet deze in de onderneming worden bekendgemaakt vóór 15 december 2022.

Dit gebeurt door een ondertekend en gedateerd bericht in de lokalen van de onderneming uit te hangen. Een kopie van dit bericht moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement en verstuurd worden naar de Sociale Inspectie.

Bron en Info:   Easypay Group Pelt
Telefoon: 011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgium