Wie kan als student tewerkgesteld worden?
Principe:
Een persoon die het hoofdstatuut van student heeft en die in een onderwijsinstelling middelbaar (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs), hoger of universitair onderwijs volgt, of die een examen voorbereidt voor de centrale examencommissie, kan als student tewerkgesteld worden.

Bovendien kunnen bepaalde personen die een deeltijds onderwijs of deeltijds onderwijs met een beperkt leerplan volgen, in het kader van het stelsel van alternerend leren onder welbepaalde voorwaarden een studentenovereenkomst afsluiten met een andere werkgever dan deze waarbij hij de praktische opleiding volgt op de werkplek. In de maanden juli en augustus kan hij bovendien bij zijn eigen stagegever als jobstudent tewerkgesteld worden.

De buitenlandse studenten die afkomstig zijn uit een land van de Europese Economische Ruimte of uit Zwitserland hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de Belgische studenten, zelfs als ze geen onderwijs volgen in België of hier niet verblijven.

Voor de buitenlandse studenten afkomstig uit een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte zijn de regels anders.

De RSZ aanvaardt dat een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, nog tot 30 september van dat jaar kan werken met toepassing van de solidariteitsbijdrage. Belangrijk hierbij is dat het niet mag gaan om een verdoken proefperiode voor een vaste tewerkstelling.

Leeftijd:
Een studentenovereenkomst kan ten vroegste worden gesloten door een student:

die 15 jaar is op voorwaarde dat hij niet meer aan de voltijdse leerplicht is onderworpen;
die 16 jaar is geworden.
Studentenovereenkomst is onmogelijk in bepaald aantal gevallen
In de volgende situaties kan u geen studentenovereenkomst afsluiten:

de studenten die minstens sedert twaalf maanden werken;
studenten die in een avondschool ingeschreven zijn of onderwijs met beperkt leerplan volgen
Formaliteiten bij studententewerkstelling
A. Controleer het jaarlijks contingent van 475 uren
Uw jobstudent kan gedurende 475 uren per jaar tewerkgesteld worden gebruikmakend van solidariteitsbijdragen. Vraag uw student een afdruk van zijn attest [email protected] om het openstaand contingent te consulteren.

Nieuw: Bovendien moet u bij een tewerkstelling van een student gebruikmakend van solidariteitsbijdragen zich ervan vergewissen dat die persoon effectief student is. Dit bewijs kan met alle middelen geleverd worden. Een verklaring op eer van de student zal door de RSZ niet als voldoende bewijs aanvaard worden. U moet minstens aan de student een bewijs van inschrijving vragen van een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar.

B. Sluit een schriftelijke studentenovereenkomst
U stelt een schriftelijke studentenovereenkomst voor een bepaalde duur op in tweevoud.

De overeenkomst met een aantal verplichte vermeldingen moet voor iedere student afzonderlijk worden opgemaakt en ondertekend uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding.

Let wel: de drie eerste werkdagen van het werkrooster van de student gepresteerd in het kader van een studentenovereenkomst worden steeds beschouwd als proefperiode.

C. Doe een tijdige Dimona-aangifte en reserveer het aantal uren tewerkstelling als student
U doet een tijdige Dimona aangifte, waarin u onder meer de datum van in- en uitdiensttreding en het aantal uren waarop de student gedurende de loop van zijn arbeidsovereenkomst prestaties zal leveren bij de werkgever vermeldt. De aangifte moet steeds gebeuren per kwartaal.

D. Geef uw arbeidsreglement af en laat de student tekenen voor ontvangst
Bezorg uw student het arbeidsreglement en laat hem tekenen voor ontvangst van dit arbeidsreglement.

E. Sluit een arbeidsongevallenverzekering af
Aangezien uw student ook onderworpen is aan de arbeidsongevallenverzekering, dient u voor hem een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

F. Ga na of er een risicoanalyse en/of een verplicht gezondheidsonderzoek noodzakelijk is
Bevraag uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of er een risicoanalyse en/of een verplicht gezondheidsonderzoek noodzakelijk is

Bron en info:  Easypay Group
Adres: Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38