Nieuw schooljaar 2019-2020 = nieuwe regels
Met ingang van 1 september 2019 wordt in Vlaanderen het bestaande stelsel van het betaald educatief verlof volledig vervangen door het zogenaamde “Vlaams opleidingsverlof” (VOV). Voor elke opleiding die een aanvang neemt vanaf 1 september 2019 kan met andere woorden onmiddellijk en enkel nog het Vlaams opleidingsverlof worden toegekend.

Voor alle opleidingen aangevat vóór 1 september 2019 blijven de huidige regels educatief verlof gelden en dit tot en met het derde jaar van de opleiding. Na 31 december 2021 zal er geen sprake meer kunnen zijn van educatief verlof, maar kan men zich enkel nog beroepen op het nieuwe Vlaams opleidingsverlof. Indien een werknemer een opleiding uit het bestaande educatief verlof verder zou zetten en eventueel in eenzelfde opleidingsjaar ook al een nieuwe opleiding start waarvoor VOV kan worden opgenomen, moet het aantal terugbetaalde uren educatief verlof in mindering worden gebracht van het aantal uren VOV voor de werknemer.

Op 1 mei 2019 treden trouwens al enkele bepalingen in werking met betrekking tot het beoordelingssysteem en de procedure voor de registratie van opleidingen in de opleidingsdatabank (zie infra).

Voor zowel Brussel, Wallonië als de Duitstalige gemeenschap zijn op heden nog geen concrete wijzigingen op til. Dit betekent dat de federale regels omtrent het educatief verlof daar nog onverkort van toepassing blijven.

Krijtlijnen Vlaams Opleidingsverlof
Behoud aantal elementen educatief verlof
Het Vlaams opleidingsverlof blijft gedefinieerd als “het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om, met behoud van een begrensd loon, op het werk afwezig te zijn om een erkende opleiding te volgen”. De werkgever kan een compensatie ontvangen voor de gemaakte loonkosten voor de aan de werknemer betaalde opleidingsuren.

Daarnaast blijven ook de huidige bepalingen educatief verlof rond planning, ontslagbescherming en loonplafonds ongewijzigd. De federale loongrens voor schooljaar 2018-2019 bedraagt 2.928 EUR/maand. Het loon dat de werkgever terugbetaald krijgt voor de gevolgde uren opleiding door de werknemer blijft beperkt tot een forfait van 21,30 EUR per uur.

Toepassingsgebied Vlaams opleidingsverlof
Elke werknemer uit de privésector die wordt tewerkgesteld in een onderneming gevestigd in het Vlaams Gewest kan gebruik maken van het VOV.

De werknemer moet wel minstens halftijds zijn tewerkgesteld. Deze tewerkstellingsvoorwaarde wordt steeds in de maand september van het opleidingsjaar beoordeeld. Indien de werknemer in de maand september echter minder dan halftijds aan de slag zou zijn, dan kan er in tweede instantie ook nog worden verwezen naar het toekomstige tewerkstellingspercentage in de maand waarin de opleiding van start gaat.

Welke rechten heeft de werknemer?
Vanaf 1 september 2019 heeft de werknemer recht op maximaal 125 uur per jaar VOV.

Het aantal effectieve uren VOV voor een concrete werknemer in een bepaald jaar zal echter afhangen van diens effectieve tewerkstellingspercentage. Elk jaar zal het effectieve recht worden berekend op basis van de tewerkstellingsbreuk (Q/S) in de DmfA aangifte van de maand september van het opleidingsjaar. Zoals reeds aangehaald moet dit tewerkstellingspercentage minstens 50% bedragen.

Er moet ook rekening worden gehouden met onderstaande aandachtspunten:

Voor een deeltijdse werknemer met een vast werkrooster moeten de lesuren samenvallen met de werkuren. Een opleiding die de deeltijder met vast uurrooster volgt op zijn vrije dag komt niet in aanmerking voor VOV;
Voor opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen, is het recht beperkt tot het aantal effectief aanwezige contacturen;
Het afleggen van examens voor de examencommissie secundair onderwijs geeft recht op 8 uur VOV per afgelegd examen;
Het afleggen van examens georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van erkenning en certificering van verworven competenties geeft recht op 16 uur VOV;
Een opleiding met studiepunten geeft recht op 4 uur VOV per studiepunt;
Een opleiding uit het volwassenenonderwijs geeft recht om van het werk afwezig te zijn gedurende het voorziene aantal lestijden van de opleiding;
Enkel de werknemer die nauwgezet de opleiding volgt heeft het recht om het maximum aantal uren afwezig te zijn op het werk. Het maximum aantal uren kan met 25% verminderd worden als de werknemer niet nauwgezet de opleiding volgt.
Het VOV mag ten vroegste de dag vóór de start van de opleiding worden opgenomen en tot ten laatste 2 dagen na de laatste les of het laatste voorziene examen.

Welke opleidingen komen in aanmerking?
Enkel alle arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen komen in aanmerking voor de opname van het VOV.

Vanaf 1 mei 2019 zal iedereen reeds in de specifiek daartoe gecreëerde opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid alle opleidingen terugvinden die in aanmerking komen. Het is de taak van de werknemer om na te kijken of de door hem gewenste opleiding al dan niet in aanmerking komt. Voor alle opleidingen die bij de start ervan niet in de opleidingsdatabank zouden geregistreerd staan, kan geen VOV worden opgenomen. De opleidingsdatabank zal publiek raadpleegbaar zijn en wordt beheerd door het Vlaams Departement WSE.

Elke opleiding geeft bovendien slechts recht op Vlaams opleidingsverlof indien ze:

Leidt tot het verwerven van ten minste één van de groepen competenties:
Basiscompetenties;
Beroepsspecifieke competenties;
Algemene arbeidsmarktcompetenties;
Bedrijfsspecifieke opleidingen komen dus niet in aanmerking!

Per jaar minstens 32 contacturen of 3 studiepunten (hoger onderwijs, uitgezonderd examencontracten) of 32 lestijden (volwassenenonderwijs) bevat;
Wordt gegeven door een geregistreerd dienstverlener via ofwel de KMO portefeuille of de opleidingscheques; de opleiding wordt met andere woorden binnen een georganiseerde en gestructureerde omgeving ontworpen als leeromgeving voorzien;
Leidt tot een attest dat de opleiding met goed gevolg werd beëindigd.
Digitalisering
De organisatie en de opname van het VOV zal grotendeels digitaal verlopen. Zowel de aangifte van het volgen van de opleidingen, het aantal reeds gevolgde uren en het aantal nog beschikbare uren opleidingsverlof waarop de werknemer recht heeft, de indiening van de aanwezigheidsattesten door de opleidingsverstrekker alsook de terugbetalingen aan de werkgever verlopen verder elektronisch.

Voor wat betreft de digitale aanvraag tot terugbetalingen door de werkgever, moet deze ten laatste binnen de 3 maand na de start van de opleiding gebeuren. De werkgever geeft daarbij aan welke opleiding zijn werknemer zal volgen, samen met de begin- en de einddatum van de opleiding. Zowel de werkgever als de werknemer ontvangen steeds een ontvangstbevestiging vanuit het platform.

Bovendien zal het Departement WSE de attesten van de inschrijving van de opleiding rechtstreeks opvragen bij de opleidingsverstrekker. U hoeft deze dus als werkgever niet meer zelf op te vragen en op te sturen!
Bron en info:
EASYPAY GROUP Overpelt
Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38