Indien een langdurig werkzoekende wordt angeworven tussen 25 en 55 jaar oud kan er mits het voldoen van bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een bepaalde premie. Het tewerkstellingspercentage van de werknemers is bepalend voor de omvang van de premie.

Wie komt in aanmerking?
Om recht te hebben op de aanwervingsincentive, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:
werkgever behoort tot de privésector of de overheid;
werknemer wordt tewerkgesteld in een vestiging in het Vlaams Gewest;
werknemer moet minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB bij aanwerving;
op het einde van het kwartaal waarin de nieuwe werknemer in dienst treedt, moet hij 25 jaar of ouder zijn en jonger dan 55;
ofwel verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ofwel met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, als ze in totaal minstens 3 maanden duren en gangbaar zijn in het wervingsbeleid van de organisatie of een vervangingscontract zonder vermelding van de duur van de overeenkomst;
werknemer is nog niet langer dan 3 maanden in dienst.
Let wel: bepaalde ondernemingen kunnen GEEN beroep doen op deze maatregel:

Ondernemingen in moeilijkheden;
Werkgevers die al één van de hieronder vermelde premies krijgen voor de werknemer:
Een loonincentive voor maatwerk (beschutte en sociale werkplaatsen);
Een vergoeding in het kader van de lokale diensteneconomie;
Een loonincentive voor invoegbedrijven.

De tewerkstelling van bepaalde werknemers geeft geen recht op de aanwervingsincentive. Denk maar aan flexi-jobwerknemers en gelegenheidswerknemers.
De aanwervingsincentive is een éénmalige premie die betaald wordt in twee verschillende delen.

De eerste schijf wordt gestort aan het einde van de 4de maand. De tweede schijf wordt gestort aan het einde van de 13de maand. De uitbetaling van de tweede schijft gebeurt normaal gezien op basis van het tewerkstellingspercentage in de multifunctionele aangifte van de werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Omdat ten gevolge van de coronacrisis een dalende tewerkstelling geen loutere fictie is, voorziet de wetgeving nu dat indien er een crisis is met een ernstige sociale en economische impact die als dusdanig door de minister is erkend, de uitbetaling van de tweede schijf van de subsidie wordt vastgesteld via de contractuele tewerkstellingsbreuk van de aangiftes voorafgaand aan 13 maart 2020.

Hierdoor loopt de werkgever niet het risico om een kleinere premie uitbetaald te krijgen.

De aanvraag moet gebeuren binnen de 3 maanden na de indiensttreding, zo niet vervalt het recht op deze premie. Hetzelfde geldt als bijkomende informatie wordt gevraagd. Als het dossier 3 maanden na de indiening van de aanvraag niet volledig is, vervalt het recht op de incentive.

Bron en info: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38