In de media werd al uitgebreid gewag gemaakt van de consumptiecheque. Deze cheque zou vrij zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Bovendien zou deze 100% aftrekbaar zijn als beroepskost.
Hoe zal dit alles hoogstwaarschijnlijk concreet vorm krijgen? Welke modaliteiten moet u naleven?

Wat is de consumptiecheque?

Met de consumptiecheque kan uw werknemer aankopen doen in de horecasector, bepaalde inrichtingen van de culturele sector en bepaalde sportverenigingen.

Na te leven voorwaarden tot invoering

Indien u een consumptiecheque wenst toe te kennen, moet dit via een sectorale cao of een ondernemingscao gebeuren. Indien een dergelijke overeenkomst niet kan worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of indien het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, kan de toekenning ook vervat zijn in een individuele overeenkomst.

Bovendien moet u de volgende voorwaarden naleven:

  • Elke cheque kan een maximale waarde van 10 EUR hebben;
  • De maximale toekenning bedraagt 300 EUR per werknemer;
  • Uiterste geldigheidsduur van de afgeleverde cheque is 7 juni 2021;
  • Cheque moet ten laatste uitgereikt worden op 31 december 2020;
  • De toekenning gebeurt onder de vorm van een papieren cheque.

Invloed op loonnorm?

De toekenning van een consumptiecheque heeft geen invloed op de loonnorm.

Definitief?

Op heden zijn er nog talrijke vragen omtrent het toepassingsgebied en de concrete berekeningswijze van de gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
Op heden moet de Raad van State nog zijn advies geven over deze maatregel. Bijgevolg is bovenvermelde maatregel nog aan wijzigingen onderhevig en nog niet definitief. De maatregel is op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Bron en info: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38