Vanaf 1 september treden een aantal nieuwigheden voor het Vlaams alternerend leren in werking.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Interregionale en internationale mobiliteit mogelijk

Vandaag is het reeds mogelijk dat een Vlaamse opleidingsverstrekker voor Vlaamse leerlingen, samenwerkt met een onderneming die gevestigd is buiten de Vlaamse Gemeenschap.

Vanaf 1 september kunnen werkgevers in Vlaanderen een stageovereenkomst alternerend leren afsluiten met een leerling uit de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap of zelfs uit het buitenland.

Voor deze leerling zal het studieprogramma uit het andere land of de andere gemeenschap gevolgd worden.

Het Departement Werk en Sociale Economie zal oordelen over de gelijkwaardigheid van een opleidingssysteem buiten de Vlaamse Gemeenschap en kan een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de aldaar bevoegde instantie.

Wijzigingen aan de vakantieregeling in geval van collectieve sluiting buiten de schoolvakanties

Alle leerlingen in het stelsel alternerend leren hebben vrij tijdens alle schoolvakanties en dit zowel op de school als op de werkplek. Onder bepaalde voorwaarden kan daarvan worden afgeweken.

Deze vakantiedagen zijn onbetaald met uitzondering van de dagen betaalde jaarlijkse vakantie die de leerling eventueel opgebouwd heeft tijdens het vakantiedienstjaar.

Deze betaalde dagen moeten door de leerling opgenomen worden tijdens de schoolvakanties, zodat zijn vakantiedagen beperkt blijven tot de schoolvakantiedagen.

Sommige ondernemingen maken gebruik van een collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie. Meestal valt dit samen met de schoolvakantie, maar een collectieve sluiting kan zich evenzeer voordoen tijdens de lesweken. In dat laatste geval kan de leerling niet worden opgeleid in de onderneming.

Vanaf 1 september 2022 zal de leerling in geval van collectieve sluiting buiten de schoolvakanties toch betaalde vakantiedagen kunnen opnemen. Indien de leerling onvoldoende opgebouwde betaalde vakantiedagen heeft om de volledige periode van de collectieve sluiting te overbruggen, kan er voor die dagen tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting worden aangevraagd.

Leervergoeding bij gedeeltelijke schorsingen

De onderneming moet een leervergoeding betalen aan de leerling en dit zowel voor de opleiding in de onderneming als voor het volgen van de lessen.

Ook tijdens een periode van schorsing behoudt de leerling met een overeenkomst van alternerende opleiding het recht op zijn leervergoeding onder dezelfde voorwaarden als een werknemer met een arbeidsovereenkomst.

De leervergoeding is niet verschuldigd in geval van arbeidsongeval en beroepsziekte.

De praktijk heeft geleerd dat een toekenning van de leervergoeding in bepaalde, specifieke gevallen niet realistisch is. Het gaat hier specifiek over situaties waarbij de leerling wel de lessen kan volgen, maar niet kan worden opgeleid op de werkplek.

Om te vermijden dat de overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd of dat de onderneming zal afhaken als werkplek omdat ze gedurende die periode een leervergoeding moet betalen, worden volgende wijzigingen doorgevoerd.

De leervergoeding moet niet worden betaald voor het volgen van de lessen in de volgende gevallen:

  • tijdens het facultatief gedeelte van het pre- en postnataal verlof waarbij de leerling de lescomponent volgt, maar niet de werkplekcomponent;
  • bij profylactisch verlof tijdens de werkplekcomponent;
  • bij tijdelijk gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid waarbij de leerling niet geschikt wordt bevonden om opgeleid te worden tijdens de werkplekcomponent, maar wel tijdens de lescomponent en na uitputting van de eventuele gewaarborgde leervergoeding. Indien de leerling aan de voorwaarden voldoet, kan hij voor het luik werkplekcomponent terugvallen op een vervangingsinkomen.

Niet langer voltijds

Vanaf 1 september 2022 moet de stageovereenkomst alternerende opleiding niet langer beschouwd worden als een voltijdse overeenkomst.

De stageovereenkomst moet gesloten worden voor minstens 28 uur per week en maximaal de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur van toepassing in de onderneming. De overeenkomst heeft betrekking op zowel de lescomponent als op de werkplekcomponent.

Bronen info : Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38