Eén van de meest in het oog springende maatregelen was ongetwijfeld de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in halve dagen op te nemen in bepaalde situaties. Lange tijd was de concrete draagwijdte van de voorziene maatregel onduidelijk.

Met de publicatie van het ‘KB van 2 mei 2021 tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van COVID-19 een deel van hun volledige arbeidsdag verliezen’ staat de opname van tijdelijke werkloosheid in halve dagen open tot en met 30 juni 2021.

Toepassingsgebied

Tijdelijke werkloosheid kan in halve dagen opgenomen worden indien de werknemer:

 • Ofwel een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques heeft;
 • Ofwel als hoofdtaak het vervoer van leerlingen van en naar onderwijsinstellingen heeft.

Bovendien moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • De weggevallen arbeidsuren moeten minstens de helft van het op die dag toepasselijke uurrooster bedragen.
 • Deze weggevallen uren moeten duidelijk te onderscheiden zijn van een andere opdracht die tijdens het andere gedeelte van de werkdag wordt uitgevoerd.
 • De weggevallen uren zijn het gevolg van een onvoorzienbare en buiten de wil van de werkgever gelegen reden die het rechtstreeks gevolg is van de COVID-19-pandemie. Denk hierbij onder meer aan een klant die besmet is met het coronavirus.

Indien de hierboven vermelde voorwaarden vervuld zijn, heeft de werknemer bij het wegvallen van een opdracht geen recht op gewaarborgd dagloon.

Na te leven formaliteiten

Verplichte mededeling aan de RVA van elke halve dag tijdelijke werkloosheid

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet voor die halve werkdag onmiddellijk worden meegedeeld aan de RVA.

Deze mededeling kan via de portaalsite van de sociale zekerheid verzonden worden.

Bij de verschillende soorten tijdelijke werkloosheid klikt u ‘eerste effectieve werkloosheidsdag’ aan. Als reden van schorsing duidt men aan: ‘½ TW dienstencheques-leerlingenvervoer’.

Deze mededeling wordt verricht:

 • ofwel op de dag van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor een halve werkdag,
 • ofwel op de werkdag die daarop volgt,
 • ofwel indien men met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werkelijk geschorst zal worden op de werkdag die voorafgaat aan de voormelde halve dag van schorsing.

In de elektronische mededeling vermelden de volgende gegevens:

 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming;
 • de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemer;
 • de dag waarop de arbeidsovereenkomst voor een halve werkdag wordt geschorst;
 • het volledig adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer die halve dag normaal zou gewerkt hebben. Indien het gaat over leerlingenvervoer is dat adres het adres van de onderwijsinstelling;

In de rubriek opmerkingen van de elektronische mededeling vermelden de reden van de tijdelijke werkloosheid (COVID-19), het aantal uren dat de werknemer die dag zou hebben gewerkt en het aantal weggevallen uren als gevolg van COVID-19.

Na de elektronische mededeling ontvangt men een elektronisch ontvangstbewijs met vermelding van de mededelingsdatum, de inhoud van de mededeling en een uniek mededelingsnummer. Indien de mededeling niet in orde blijkt te zijn (bijvoorbeeld in de rubriek opmerkingen wordt geen melding gemaakt van het aantal uren dat de werknemer die dag normaal werkt) wordt de werkgever daarvan in kennis gesteld.

Let wel: indien de mededeling laattijdig is, wordt deze geweigerd. De werkgever wordt daar ook van in kennis gesteld.

Wanneer het omwille van technische redenen niet mogelijk is om een elektronische mededeling te doen, kan men een mededeling verzenden naar het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van de plaats waar de onderneming gevestigd is.

Overige formaliteiten

Naast de verplichte mededeling aan de RVA van elke dag tijdelijke werkloosheid, moet de werkgever de formaliteiten vervullen die gelden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Op het einde van de maand moet de werkgever een ASR scenario 5 versturen met vermelding van het aantal uren dat de betrokken werknemer tijdelijk werkloos werd gesteld in de beschouwde maand.

Indien de werkgever de mededeling van de halve dag tijdelijke werkloosheid heeft verstuurd aan de RVA, dan kan in de ASR scenario 5 voor die dag een halve dag tijdelijke werkloosheid opgegeven worden.

Bron en info: Easypay Group Pelt
Industrielaan 19
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38